Preventief zelftesten blijft nodig, praktijkkaarten welbevinden en ander nieuws voortgezet onderwijs

Preventief zelftesten in het voortgezet onderwijs blijft nodig

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt helaas weer toe. Daarom is het dringend advies aan medewerkers en leerlingen die (nog) niet als immuun worden gezien om ook deze winter twee keer per week een zelftest te doen. De testen worden niet meer automatisch geleverd. Scholen kunnen ze aanvragen in de aanvraagmodule CoTeRo.

Preventief zelftesten in het voortgezet onderwijs blijft nodig

Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht

Is uw organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Tot 23 december 2021 kunt u deze interventies aanmelden om ze in aanmerking te laten komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit.

Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

De eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. De rapportage geeft een beeld van de leerachterstanden door corona bij de start van het schooljaar 2021- 2022. Leerlingen in de onderbouw lopen vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen.

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Passend onderwijs: leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft met samenwerkingsverbanden, ouders en leerlingen een leidraad ontwikkeld voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. Bij de ontwikkeling van de steunpunten is de inbreng van ouders en leerlingen erg welkom. Daarom vragen we u om ouders en leerlingen die willen meedenken te verwijzen naar het samenwerkingsverband.

Leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten gepubliceerd

Eerste Kamer akkoord met afschaffing lerarenregister

Het verplicht lerarenregister wordt uit de wet gehaald, maar het professioneel statuut blijft bestaan. Dat is de uitkomst van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Eerste Kamer akkoord met afschaffing lerarenregister

Subsidie Tel mee met Taal

Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die een educatief thuismilieu bevorderen, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders. 

Nieuwe Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar

Inspectie stuurt geen attenderingen en waarschuwingen meer bij dalende resultaten

De Inspectie van het Onderwijs verstuurt geen waarschuwingen of attenderingen meer aan schoolbesturen met een afdeling met onderwijsresultaten onder de norm. Voor schoolleiders kan dit betekenen dat besturen op een andere manier met hen in gesprek gaan over de kwaliteit van het onderwijs. Om de onderwijsresultaten te volgen kunnen scholen gebruikmaken van de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie stuurt geen attenderingen en waarschuwingen meer bij dalende resultaten

Vanaf 2022 eHerkenning nodig om in te loggen bij DUO en onderwijsinspectie

Vanaf 2022 hebben scholen en besturen eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 nodig om in te loggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen ontvangen binnenkort  een brief van het ministerie van OCW waarin staat wat zij al kunnen doen om zich hierop voor te bereiden. 

Vanaf 2022 eHerkenning nodig om in te loggen bij DUO en onderwijsinspectie

Online conferentie over burgerschapsonderwijs op 1 december

Op woensdag 1 december organiseren de PO-Raad, de VO-raad en Stichting School en Veiligheid een online conferentie over burgerschapsvorming in het onderwijs. De conferentie biedt informatie en inspiratie voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het het primair en voortgezet onderwijs. U kunt zich hier aanmelden.

Online conferentie over burgerschapsonderwijs op 1 december

Straks studeren aan hogeschool of universiteit?

Eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo niveau 4 en hun ouders/verzorgers ontvingen eind oktober van de minister een brief en folder over studeren in het hoger onderwijs. Met een QR-code kunnen ze een filmpje bekijken met informatie over studeren aan het mbo of hoger onderwijs.

Straks studeren aan hogeschool of universiteit?

Klassen Kennisbank gelanceerd

Wilt u meer doen om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren te bevorderen? Kijk dan op de Klassen Kennisbank, vol informatie over wat er speelt en wat u kunt doen. De kennisbank is ontwikkeld door Stichting Een van de jongens naar aanleiding van de docuserie Klassen.

Klassen Kennisbank gelanceerd

Sterk Medezeggenschap voor (G)MR-leden, schoolleiders en bestuurders

Bent u (G)MR-lid, schoolleider of bestuurder en wilt u zich verdiepen in medezeggenschap? Op de website Sterk Medezeggenschap vindt u alles wat u moet weten om uw taken en verantwoordelijkheden bij medezeggenschap goed uit te voeren De website biedt praktische handreikingen, handige tips, inspirerende podcasts en verhalen uit de praktijk. 

Sterk Medezeggenschap voor (G)MR-leden, schoolleiders en bestuurders

Schoolleiders in gesprek met het ministerie van OCW

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert 3 werksessies waarin schoolleiders in gesprek gaan met medewerkers van het ministerie van OCW. Het ministerie betrekt uw input bij verdere  beleidsontwikkeling en u ontvangt een verslag van de sessie. De volgende sessies gaan over maatwerk, examens en de overgang po-vo.

Schoolleiders in gesprek met het ministerie van OCW

Nieuw leertraject Regie op digitalisering

De VO-academie heeft een nieuw leertraject voor bestuurders ontwikkeld: Regie op Digitalisering. Tijdens dit leertraject leren  bestuurders meer over technologische ontwikkelingen in het onderwijs en over de manier waarop zij dit kunnen sturen. De startbijeenkomst is op 11 februari 2022.

Nieuw leertraject Regie op digitalisering