Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Op 28 oktober is de eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze eerste voortgangsrapportage geeft een beeld van de leerachterstanden bij de start van het schooljaar 2021/2022 als gevolg van corona. 

Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst, gevolgd door begrijpend lezen en spelling in de onderbouw. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders in beide sectoren zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om te leren.

Bekijk de rapportage en belangrijkste resultaten voor het po, vo, mbo en ho hier.