Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht

Is uw organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Dan kunt u deze interventies nu aanmelden om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit. Aanmelden is mogelijk tot 23 december 2021. U kunt voor meer informatie en aanmelding terecht op TenderNed.

Doel van de effectmeting kansrijke interventies

Voor interventies die al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat, ontstaat door wetenschappelijk onderzoek beter zicht op de daadwerkelijke effectiviteit. Dit levert ook voor de langere termijn kennis op over wat werkt om leervertragingen te bestrijden. Het helpt onderwijsprofessionals om op dit terrein nog meer evidence-informed keuzes te kunnen maken.

Wie kan een kansrijke interventie indienen?

Bent u betrokken bij de aanpak van cognitieve en/of sociaal-emotionele vertragingen in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs? Personen en organisaties voor wie deze oproep relevant kan zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Schoolbesturen
  • Interventieontwikkelaars/-aanbieders
  • Onderzoekers
  • Gemeenten

Deze opsomming is niet uitputtend.

Welke interventies komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de effectmeting, moet de interventie:

  • aansluiten bij interventies van de menukaart met kansrijke interventies van het ministerie van OCW;
  • gericht zijn op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair onderwijs (po), speciaal (basis)onderwijs (s(b)o), voortgezet onderwijs (vo) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • kansrijk zijn en ondersteund door enige mate van evidentie;
  • ontwikkeld zijn en reeds toegepast zijn in de onderwijspraktijk (in Nederland of in het buitenland).

Kijk voor de overige voorwaarden op TenderNed.

Tijdspad na selectie van interventies

Na de selectie van interventies worden onafhankelijke onderzoekers geselecteerd via een aanbesteding op TenderNed. Dan worden ook nadere afspraken gemaakt over de onderzoeksopzet. Bijvoorbeeld over het aantal benodigde scholen, de meetinstrumenten en de wijze waarop zo goed mogelijk vergelijkbare interventiegroepen en controlegroepen worden gecreëerd. Daarna start de werving van scholen. U implementeert de interventie vervolgens in schooljaar 2023-2024. 
De interventie wordt zowel kwantitatief (harde effectmeting op basis van vergelijking van uitkomsten tussen interventiegroep en controlegroep) als kwalitatief (procesevaluatie en evaluatie van de implementatie) onderzocht. 

Over het programma

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo 2021’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW. In het kader van het NP Onderwijs ontvangen scholen in schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 extra financiële middelen, om interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van corona-gerelateerde vertragingen.
Dit onderzoek naar kansrijke interventies wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het NRO, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Meer informatie over het NP Onderwijs vindt u hier