Internetconsultatie Experiment Onderwijszorgarrangementen

Van 1 november tot 1 december 2021 kunt u meedoen aan de internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte te geven voor maatwerk zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling kunnen komen.

Maatwerk

Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Het gaat om kinderen en jongeren tot 21 jaar die nu thuiszitten, verzuimen, dreigen uit te vallen, niet staan ingeschreven op een school of die vrijgesteld zijn van onderwijs maar wel tot ontwikkeling kunnen komen. We weten uit de praktijk van de proeftuinen onderwijszorginitiatieven dat de huidige wetgeving op een aantal gebieden knelt. Scholen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen ervaren belemmeringen, met name op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van het onderwijs en onderwijs op een andere locatie.

Regels geen barrière

Om te onderzoeken wat meer ruimte in de regels kan betekenen voor deze doelgroep, start in 2023 een experiment waarbij samenwerkingsbanden maximaal twee en een half procent van hun ondersteuningsbudget flexibel mogen inzetten voor de kosten op het snijvlak van onderwijs en zorg. Onderwijszorgarrangementen krijgen bovendien de mogelijkheid om naar gelang de behoefte van de jongere af te wijken van onderwijstijd en kerndoelen. Zo hoeven zij bijvoorbeeld niet meer te voldoen aan het minimum aantal uren onderwijstijd. Maximaal 80 initiatieven mogen tijdens het experiment afwijken van belemmerende wet- en regelgeving om tot een goed aanbod te komen. Gedurende vijf jaar kunnen enkele duizenden kinderen gebruikmaken van de flexibilisering. De initiatieven worden gemonitord om te onderzoeken wat het effect is op uitval of verzuim.

Praat mee

Voor het experiment start komt er een internetconsultatie. De ministeries van OCW en VWS nodigen u van harte uit om uw ideeën over het Experiment Onderwijszorgarrangementen kenbaar te maken. U kunt tot 1 december 2021 meedoen aan de internetconsultatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de onderwijszorgarrangementen? Neem dan contact op met het projectteam Onderwijszorgarrangementen van de ministeries van OCW en VWS.