Header Nationaal Programma Onderwijs
© Ministerie van OCW

Start sneltesten, subsidie vrijroosteren leraren en ander nieuws voortgezet onderwijs

Start sneltesten in het voortgezet onderwijs

Op zo’n 20 scholen in het voortgezet onderwijs wordt gestart met risicogericht sneltesten. Met de sneltest kan een uitbraak van het coronavirus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel worden gesignaleerd en geïsoleerd. Ervaringen die nu worden opgedaan vormen de basis voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet onderwijs.

Start sneltesten in het voortgezet onderwijs

Subsidie vrijroosteren leraren voor gelijke kansen achterstandsleerlingen 2021-2023

Twintig schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen binnenkort gebruikmaken van de derde subsidieronde “Vrijroosteren leraren”. Hiermee kunnen ze leraren in een periode van twee schooljaren gedeeltelijk vrijroosteren om deel te nemen aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van achterstandsleerlingen. De subsidie is bedoeld voor scholen die nieuwe of extra activiteiten willen starten om kansengelijkheid van achterstandsleerlingen te bevorderen. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari via de site van DUS-I.

Subsidie Vrijroosteren leraren voor gelijke kansen achterstandsleerlingen 2021-2023

Subsidie voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo verlengd

Er zijn twee extra subsidierondes ingesteld voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo. Het doel van deze programma’s is leerlingen te begeleiden bij de overstap naar het mbo of naar het havo. Besturen van vestigingen voor vmbo kunnen een tweejarige subsidie aanvragen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 februari tot en met 30 april.

Subsidie voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo verlengd

Veiligheidsmonitor po/vo 2021

Scholen staan opnieuw voor de opgave om het onderwijs zoveel mogelijk op afstand te verzorgen; iets dat veel impact heeft op het dagelijks leven van leerlingen, docenten en schoolleiders. Juist in deze ongewone tijd is het van belang dat scholen en het ministerie van OCW zicht hebben op sociale veiligheid en welzijn in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarom willen we u vragen om de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor in te vullen. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden.

Veiligheidsmonitor po/vo 2021

Experiment teambevoegdheid 10-14-scholen

Samenwerkingsinitiatieven voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen lopen aan tegen de kaders van het bevoegdhedenstelsel. De betrokken scholen voelen zich beperkt in de inzetbaarheid van leraren vanwege het verschil in bevoegdheden. Het gaat om onderwijs dat wordt aangeboden in de laatste twee leerjaren van een school voor primair onderwijs en de eerste twee leerjaren van een school voor voortgezet onderwijs met een doorlopende leerlijn. Deze initiatieven kunnen nu meedoen aan het experiment teambevoegdheden. Aanmelding is mogelijk tussen 1 februari en 1 maart 2021.

Inschrijven Experiment teambevoegdheid 10-14

Pilot vo-besturen versterken kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017 is in het voorjaar van 2020 de pilot versterking kwaliteitszorg gestart. De pilot wordt verlengd. In april 2021 start de ondersteuning van 10 nieuwe besturen. Besturen kunnen zich nu aanmelden.

Pilot vo-besturen versterken kwaliteitszorg

Energieke start van de pilot praktijkgericht programma’s

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Doel is leerlingen optimaal voorbereiden op zowel de keuze voor als de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs (mbo en havo). Op woensdag 13 januari was het gezamenlijk startschot met de ruim 130 ingelote scholen voor de pilots met praktijkgerichte programma’s.

Energieke start van de pilot praktijkgericht programma’s

Evaluatie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in volle gang

In opdracht van het ministerie van OCW wordt er een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om de achterstanden in te halen die leerlingen in de eerste lockdown hebben opgelopen. Het is belangrijk dat scholen die subsidie ontvangen voor een inhaalprogramma meedoen aan het onderzoek.

Evaluatie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in volle gang

Internetconsultatie wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Minister Slob en minister Van Engelshoven stellen voor om met ingang van studiejaar 2022/2023 twee aanvullende nieuwe bevoegdheden voor leraren te introduceren. Het gaat om een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het jonge kind, en een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het oudere kind. Voor leraren die al een pabo-diploma hebben en die nu de pabo volgen, verandert er niets. Daarnaast zal ook de brede pabo-opleiding blijven bestaan, naast 2 nieuwe opleidingen. Tot 1 februari kunt u op dit wetsvoorstel reageren via de internetconsultatie.

Internetconsultatie wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Informatiebijeenkomst aspirant-partnerschappen Samen Opleiden op 12 februari

In het voorjaar van 2021 wordt de ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2021’ gepubliceerd. Nieuwe aspirant-partnerschappen kunnen in 2021 een subsidieaanvraag indienen bij DUS-I. Op vrijdag 12 februari vindt voor belangstellenden een online informatiebijeenkomst plaats.

Informatiebijeenkomst aspirant-partnerschappen Samen Opleiden op 12 februari

Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april

Hoe stimuleren we leesplezier bij kinderen? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid? Hoe vormen we sterke samenwerkingsverbanden met andere partijen in het veld? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het online Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april. U kunt één van de sprekers zijn en uw kennis of best practice delen! U kunt tot en met 4 februari uw voorstel indienen.

Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april

Voortgezet Leren: ook in 2021 informatie en inspiratie voor scholen

Ook dit jaar kunnen scholen terecht bij Voortgezet Leren: hét programma dat scholen faciliteert bij het realiseren van de schooleigen onderwijsambities en schoolontwikkelingen. Binnen dit programma is een aanbod van innovatietrajecten, leernetwerken, trainingen en praktische workshops. Op de website VoortgezetLeren.nl vindt u uitgebreide informatie en inspiratie over bijvoorbeeld afstandsonderwijs. Tot nu toe verzorgde de VO-raad samen met Schoolinfo het programma. Vanaf 1 januari 2021 worden alle activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. Dit geldt ook voor het programma Voortgezet Leren.

Voortgezet Leren: ook in 2021 informatie en inspiratie voor scholen

Eerste DUO voorlichtingscampagne via vo-scholen van start

In het mbo en ho weten veel opleidingen al effectief gebruik te maken van DUO in de informatieverstrekking ten behoeve van studenten. Ook voor vo-scholieren heeft DUO belangrijke informatie te bieden. Al meer dan 250 vo-scholen hebben zich voor samenwerking aangemeld. Volgt u hun voorbeeld?

Eerste DUO voorlichtingscampagne via vo-scholen van start

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag