Internetconsultatie wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Minister Slob en minister Van Engelshoven stellen voor om met ingang van studiejaar 2022/2023 twee aanvullende nieuwe bevoegdheden voor leraren te introduceren. Het gaat om een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het jonge kind, en een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het oudere kind. Voor leraren die al een pabodiploma hebben en die nu de pabo volgen, verandert er niets. Daarnaast zal ook de brede pabo-opleiding blijven bestaan, naast 2 nieuwe opleidingen. Tot 1 februari kunt u op dit wetsvoorstel reageren via de internetconsultatie.

Met een getuigschrift van de pabo, kan een leraar aan de slag in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of in het praktijkonderwijs. Met dit wetsvoorstel komen er naast deze brede bevoegdheid, twee smallere bevoegdheden bij voor leraren die vanaf het begin gespecialiseerd zijn in jonge, of juist in oudere kinderen. Een leraar die de pabo-opleiding  gericht op het jonge kind (of juist het oudere kind) volgt, mag straks alleen aan deze doelgroep lesgeven.

Verder wordt geregeld dat de afbakening van de leeftijdsgroepen kan worden vastgelegd en dat de toelatingseisen en bekwaamheidseisen bij de nieuwe bevoegdheden kunnen worden aangepast. Dit wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), zodat er meer tijd is om de kaders samen met scholen, lerarenopleidingen en leraren verder uit te werken.

Het wetsvoorstel bouwt voort op de wens voor meer specialisatie uit het regeerakkoord 2017 en sluit aan bij de motie-R. Heerema c.s. (februari 2020) waarin de regering wordt gevraagd om differentiatie binnen de pabo mogelijk te maken met bijbehorende bevoegdheden, bekwaamheidseisen en toelatingseisen.

Graag horen we uw mening over dit wetsvoorstel (of gedeeltes ervan) en uw suggesties bij de verdere uitwerking. Uw reactie kunt u via deze link indienen. Daarbij heeft u de keuze om uw reactie anoniem of openbaar mee te geven. Na sluiting van de consultatie worden de reacties meegenomen bij de verdere uitwerking van dit wetsvoorstel.