Inschrijven Experiment teambevoegdheid 10-14

Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat leraren die betrokken zijn bij 10-14-initiatieven, kunnen werken met een zogenoemde teambevoegdheid. In de constructie van een teambevoegdheid zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. De verschillende individuele bevoegdheden van de betrokken leraren vullen elkaar aan. De bevoegdheden van de leraren gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel. Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen. Personeelsleden blijven in dienst van de school van de onderwijssoort waarvoor zij bevoegd zijn, behouden de eigen bevoegdheid en zijn als individu alleen verantwoordelijk voor dat deel van het onderwijs waarvoor de medewerker bevoegd is.

Aanvragen voor komend schooljaar

Tot 1 maart 2021 kunnen scholen een aanvraag voor komend schooljaar indienen via dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl. Bij de aanvraag dient u de volgende documenten mee te sturen:

  1. de contactgegevens van de scholen die in samenwerking willen deelnemen aan het experiment;
  2. een afschrift waaruit blijkt dat de scholen die willen deelnemen een nog geldend eindoordeel voldoende of de waardering goed hebben ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs;
  3. een schriftelijke verklaring van instemming met deelname aan het experiment van de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen aan de samenwerking;
  4. een projectplan.

Eventueel is via het e-mailadres ook een checklist te verkrijgen.

Voorwaarden voor deelname

Tot en met juni 2023 is het elk jaar mogelijk om een aanvraag in te dienen. Als de teambevoegdheid eenmaal is toegekend, geldt dit voor de hele verdere looptijd van het experiment. Een aanvraag hoeft dus maar één keer gedaan te worden. Alle informatie en de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd in de Beleidsregel experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs.