Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer de laatste ontwikkelingen rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO), de corona-crisis, de kwalificatiedossiers, examinering en diplomering en de bpv. Ook stippen we enkele interessante evenementen aan.

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in mei 2021.

Inzet zelftesten in het mbo

Voor het middelbaar beroepsonderwijs komen er in de loop van mei zelftesten beschikbaar. Grootschalige inzet van preventieve zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs voor studenten en medewerkers zal naar verwachting helpen om de verspreiding van het virus verder te beteugelen. Dit omdat vaker en sneller kan worden vastgesteld of studenten en medewerkers ongemerkt besmet zijn en dus mogelijk besmettelijk kunnen zijn voor anderen. Studenten en medewerkers kunnen de testen op vrijwillige basis gebruiken.

Inzet zelftesten in het mbo

Tijdelijke regeling crisisdienstverlening COVID-19 gepubliceerd

Als onderdeel van het sociaal pakket stelt het kabinet tijdelijk aanvullende crisisdienstverlening beschikbaar. Met deze regeling kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben of dreigen te verliezen, aan een baan geholpen worden. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers.

Tijdelijke regeling crisisdienstverlening COVID-19 gepubliceerd

Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Binnenkort staan besturen en scholen voor de keuze of ze (opnieuw) een inhaalprogramma opzetten, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Onlangs is namelijk de nieuwe regeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd op de website van DUS-I. Leerlingen en studenten van het po, vo, mbo, vavo en overige educatie krijgen hiermee de mogelijkheid om door de coronacrisis opgelopen achterstanden in te halen en weg te werken. Om scholen op weg te helpen, is er op 23 april een webinar.

Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas tot en met eind 2021 nogmaals 210 miljoen euro opgenomen voor het po, vo en mbo. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van de inzet van (extra) personeel. Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd en kun je (opnieuw) een aanvraag indienen.

Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

Alternatieven voor bpv in coronatijd

Op 31 maart vond een Webinar over alternatieve bpv in coronatijd plaats. Wil je nog eens nalezen welke mogelijkheden er zijn om studenten op alternatieve wijze hun bpv/stage te laten doen? Ga dan naar de website van het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering. Je vindt daar de presentatie van het ministerie van OCW en opnamen van goede voorbeelden die al zijn opgezet door mbo-scholen.

Alternatieven voor bpv in coronatijd

Herziening kwalificatiedossiers

Elk jaar herzien de sectorkamers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) een deel van de mbo-kwalificatiedossiers. Kwalificatiedossiers die in aanmerking komen voor de volgende ronde herzieningen, hebben op de website van SBB de status ‘in ontwikkeling’. Hier zie je welke dossiers op dit moment in ontwikkeling zijn.

Herziening kwalificatiedossiers

Afronding experiment gecombineerde leerweg bol-bbl

De afgelopen zes jaar hebben studenten van mbo-scholen verspreid over het land meegedaan met het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’. Dit experiment eindigt op 1 augustus. Bij dit experiment volgen studenten het eerste jaar de bol en het laatste jaar de bbl. De tussenliggende leerjaren kunnen zij volgen in de bol dan wel de bbl. Aan het einde van dit experiment hebben onderzoekers van KBA Nijmegen en ResearchNed geëvalueerd in hoeverre een gecombineerde leerweg meerwaarde heeft. Het experiment laat positieve resultaten zien.

Afronding experiment gecombineerde leerweg bol-bbl

Beleidsregel Investeren met publieke middelen in private activiteiten

Naar aanleiding van de toezegging van de minister van OCW om de regels over publiek/private activiteiten te verduidelijken, heeft de minister op 22 maart 2021 de beleidsregel Investeren met publieke middelen in private activiteitenvastgesteld. De beleidsregel is op 14 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en op 15  

april 2021 in werking getreden.

Beleidsregel Investeren met publieke middelen in private activiteiten

Andere onderwijsinrichting Saba en Sint Eustatius

De twee scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs op Saba en Sint Eustatius zijn overgestapt op een andere onderwijsinrichting. Daarmee wordt er op deze twee Nederlandse eilanden geen mavo, vmbo, havo, vwo of mbo-onderwijs meer aangeboden. In plaats daarvan wordt nu het Engelstalige onderwijs van de Caribbean Examinations Council (CXC) gevolgd.
 

Andere onderwijsinrichting Saba en Sint Eustatius

Monitor naar de ontwikkeling van de leercultuur in Nederland

Leven lang ontwikkelen (LLO) krijgt steeds meer aandacht. Instellingen in het mbo en hoger onderwijs, gemeenten en bedrijven zien steeds meer het belang ervan in, mede ingegeven door acute veranderingen naar aanleiding van de coronacrisis. Om meer grip te krijgen op de verschillen tussen (groepen) personen wat betreft hun bereidheid tot of voorkeuren voor vormen van leren, wordt er een monitor naar de leercultuur ingericht.

Monitor naar de ontwikkeling van de leercultuur in Nederland

Min OCW Leven lang ontwikkelen jij maakt het mogelijk

Bouw Landelijk Scholingsportaal ikwilverderleren.nl gestart

Het ministerie van OCW, het ministerie van SZW, sociale partners en onderwijskoepels hebben op 10 maart jongstleden definitief het groene licht gegeven voor de bouw van het Landelijk Scholingsportaal ‘ikwilverderleren.nl’. Dit portaal wordt een publieke voorziening die betrouwbare, actuele en onafhankelijke informatie geeft over het private en publieke opleidings- en scholingsaanbod en de beschikbare private en publieke scholingsmiddelen alsmede over loopbaanondersteuning en -begeleiding. Een eerste versie van het portaal is begin 2022 operationeel.

Bouw Landelijk Scholingsportaal ikwilverderleren.nl gestart

90 miljoen euro uit Groeifonds voor leven lang ontwikkelen

Op 9 april heeft de MR het advies van de Commissie Groeifonds overgenomen. Een van de gehonoreerde voorstellen gaat over de verbetering van de infrastructuur voor leven lang ontwikkelen (LLO). Voor dit voorstel, ingediend door de minister van OCW en opgesteld samen met de minister van SZW, wordt in totaal € 90 miljoen uitgetrokken. In dit artikel lees je waarvoor het geld uit het Groeifonds voor LLO bedoeld is.
 

90 miljoen euro uit Groeifonds voor leven lang ontwikkelen

Min OCW Leven lang ontwikkelen jij maakt het mogelijk

Aanpassing beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs

Binnenkort wordt de aangepaste beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs aangepast. De procedure voor het aanvragen van een diploma-erkenning is efficiënter geworden en vereenvoudigd. In dit bericht vind je een samenvatting van de aanpassingen.
 

Aanpassing beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs

Min OCW Leven lang ontwikkelen jij maakt het mogelijk

Publicatie ‘Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen’

Vorig jaar zijn 13 samenwerkingsverbanden van bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen gestart met hun projecten voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. In de publicatie ‘Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen - Krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen lees je over de totstandkoming van de samenwerking en de wijze waarop de samenwerkingsverbanden uitdagingen binnen hun onderwijsterrein aanpakken.

Publicatie ‘Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen’

Min OCW Leven lang ontwikkelen jij maakt het mogelijk

Prijzenfestijn tijdens Ambassadeursgala

Op maandag 17 mei 2021 is het zover: de 20e editie van het Ambassadeursgala! Live vanuit Theater Orpheus zet Dit is mbo met een fantastische galavoorstelling 70 finalisten in de spotlights.

Prijzenfestijn tijdens Ambassadeursgala

Succesvolle eerste digitale Praktijkspiegel

Op 24 maart was de eerste digitale Praktijkspiegel. Ongeveer 60 docenten en andere betrokkenen vanuit de diverse mbo-instellingen hadden zich aangemeld om, na een eerste kennismaking met Henrike Karreman (directeur directie MBO bij OCW) in gesprek te gaan over onderwerpen die zij zelf graag wilden bespreken met beleidsambtenaren. Karreman benadrukte het belang van het betrekken van het werkveld bij het beleid en sprak waardering uit voor de mensen die aanwezig waren om het goede gesprek te voeren met OCW.

Succesvolle eerste digitale Praktijkspiegel

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag