90 miljoen euro uit Groeifonds voor leven lang ontwikkelen

Op 9 april heeft de MR het advies van de Commissie Groeifonds overgenomen. Een van de gehonoreerde voorstellen gaat over de verbetering van de infrastructuur voor leven lang ontwikkelen (LLO). Voor dit voorstel, ingediend door de minister van OCW en opgesteld samen met de minister van SZW, wordt in totaal € 90 miljoen uitgetrokken. In dit artikel lees je waarvoor het geld uit het Groeifonds voor LLO bedoeld is.

Het Groeifonds-geld wordt allereerst gebruikt voor een belangrijk onderdeel van de (data)infrastructuur voor LLO: het digitaal scholingsoverzicht. Dat is een gepersonaliseerd overzicht van scholingsmogelijkheden met instrumenten voor matching met de vraag van de arbeidsmarkt. Met de reeds beschikbare middelen wordt het digitale scholingsoverzicht dat uiterlijk begin 2022 beschikbaar moet komen in eerste instantie beperkt tot een overzicht van opleidingen en financieringsbronnen.

Geld voor verder ontwikkelen landelijk scholingsportaal

Met het groeifonds komt ook extra geld beschikbaar voor een volgende stap: op weg naar een innovatief en gepersonaliseerd overzicht met informatie die matching tussen beschikbare en gevraagde skills mogelijk maakt. ICTU (onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid) is daarvoor de vanzelfsprekende partner. De informatie over skills komt uit het programma Vaardig met Vaardigheden waarin SBB en UWV met behulp van kunstmatige intelligentie bouwen aan een infrastructuur voor het matchen op skills in plaats van op beroepen. Dit gebeurt in eerste instantie op mbo-niveau. Verkend wordt of en hoe Vaardig met Vaardigheden naar hoger en niet formeel onderwijs kan worden uitgebreid. De gevraagde € 45 miljoen is volledig toegekend onder de voorwaarde dat er straks een door de commissie positief beoordeeld, meer uitgewerkt projectplan is.

Geld voor pilots met ontwikkeladviezen

Niet iedereen heeft de digitale vaardigheden om de mogelijkheden van zo’n digitaal scholingsportal optimaal te benutten. Daarom zijn ontwikkeladviezen belangrijk om, juist voor kwetsbare groepen, de toegankelijkheid en de effectiviteit van een informatiebron als het digitale scholingsoverzicht te vergroten. Het maakt mensen bewust van hun mogelijkheden. Het ontwikkeladvies geeft mensen inzicht in het belang van scholing en ontwikkeling in de verdere loopbaan. Het biedt handvatten om hiermee aan de slag te gaan en duurzaam inzetbaar te blijven. Ook ondersteuning in de regio draagt hier aan bij. Een positieve ervaring stimuleert om meer proactief met de eigen ontwikkeling bezig te blijven. In de crisispakketten is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan ondersteuning. Het geld voor de 50.000 gratis ontwikkeladviezen was binnen enkele dagen op. Deze arrangementen moesten zo snel worden ontwikkeld dat daarbij geen opzet kon worden gemaakt om uit te zoeken wat werkt en wat niet. Daarom is voor het uitvoeren van een pilot met ontwikkeladviezen voor praktisch geschoolden (tot maximaal mbo-niveau) € 45 miljoen gereserveerd om kennis te vergaren over wat werkt om de doelgroepen (bijvoorbeeld praktisch geschoolden) te bereiken. Definitieve toekenning van dat bedrag hangt af van de uitwerking van een (aangepast) plan, dat is gebaseerd op een concreet design en de op basis daarvan benodigde steekproefgrootte.

Min OCW Leven lang ontwikkelen jij maakt het mogelijk