Bouw Landelijk Scholingsportaal ikwilverderleren.nl gestart

Het ministerie van OCW, het ministerie van SZW, sociale partners en onderwijskoepels hebben op 10 maart jongstleden definitief het groene licht gegeven voor de bouw van het Landelijk Scholingsportaal ‘ikwilverderleren.nl’. Dit portaal wordt een publieke voorziening die betrouwbare, actuele en onafhankelijke informatie geeft over het private en publieke opleidings- en scholingsaanbod en de beschikbare private en publieke scholingsmiddelen alsmede over loopbaanondersteuning en -begeleiding. Een eerste versie van het portaal is begin 2022 operationeel.

In september 2018 heeft het kabinet zijn meerjarig actieprogramma voor een leven lang ontwikkelen (LLO) gepresenteerd. Doel van dit programma is het versterken van de infrastructuur voor LLO en het creëren van de randvoorwaarden die burgers in staat stellen zelf de regie te nemen op hun loopbaan en ontwikkeling. Sociale partners en onderwijsorganisaties ondersteunen dit actieprogramma. In het kader van dit actieprogramma heeft de onafhankelijke verkenner Gijs de Vries in 2019 een advies uitgebracht over de haalbaarheid van een digitaal scholingsoverzicht. Zijn conclusie was dat er onder stakeholders draagvlak is voor zo’n overzicht en dat de realisatie daarvan haalbaar is. In december 2019 is zijn advies naar de Tweede Kamer verstuurd.

Plan van aanpak portal

Naar aanleiding van het advies van de verkenner hebben de ministeries van OCW en SZW, de sociale partners en de onderwijskoepels (MBO Raad, VH, VSNU en NRTO) in 2020 de bestuurlijke afspraak gemaakt een plan van aanpak op te laten stellen voor de ontwikkeling van zo’n portal. Dit plan is door ICTU – een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid in overleg met een werkgroep van voornoemde partijen opgesteld. Na bestuurlijke goedkeuring van het plan is eind november 2020 gestart met de uitvoering van de voorbereidende fase van het plan. Op grond van de positieve uitkomsten van deze fase hebben betrokken partijen op 10 maart jongstleden definitief besloten het digitaal scholingsoverzicht dat inmiddels was omgedoopt tot Landelijk Scholingsportaal ‘ikwilverderleren.nl’ te gaan ontwikkelen.
 

Convenant

Het Landelijk Scholingsportaal ‘ikwilverderleren.nl’ wordt een publieke voorziening. De overheid wordt de eigenaar van het portaal, financiert het volledig en gaat het ook beheren. Dit betekent echter niet dat de

overheid alleen verantwoordelijk is voor het portaal. Onderwijskoepels en sociale partners nemen ook verantwoordelijkheid voor de (door)ontwikkeling en instandhouding van het portaal en dragen naar vermogen bij. Het Landelijk Scholingsportaal is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om dit te benadrukken ondertekenen de partijen binnen afzienbare termijn een convenant over het portaal.

Planning

Een eerste versie van het Landelijk Scholingsportaal – het zogeheten minimal viable product gaat begin 2022 live. Daaraan vooraf gaat een bestuurlijk besluit over de livegang. ICTU bouwt het portaal; tijdens de bouw worden vertegenwoordigers van betrokken partijen, deskundigen en verschillende doelgroepen van gebruikers (zoals personen met een uitkering, werknemers en loopbaanadviseurs) betrokken. Er wordt nog gekeken hoe de verbinding tussen het Landelijk Scholingsportaal en bestaande (sectorale en regionale) scholingsportalen gelegd kan worden. Voor het Landelijk Scholingsportaal wordt een groeimodel gehanteerd: na oplevering van het minimal viable product wordt het in 2022 en in de daaropvolgende jaren doorontwikkeld. In het bericht ’90 miljoen euro uit Groeifonds voor leven lang ontwikkelen’ in deze zelfde nieuwsbrief lees je hier meer over.