Monitor naar de ontwikkeling van de leercultuur in Nederland

Leven lang ontwikkelen (LLO) krijgt steeds meer aandacht. Instellingen in het mbo en hoger onderwijs,

gemeenten en bedrijven zien steeds meer het belang ervan in, mede ingegeven door acute veranderingen naar aanleiding van de coronacrisis. Om meer grip te krijgen op de verschillen tussen (groepen) personen wat betreft hun bereidheid tot of voorkeuren voor vormen van leren, wordt er een monitor naar de leercultuur ingericht.

Het doel van het onderzoeksprogramma is het in beeld brengen van de ontwikkeling van de leercultuur en de ontwikkeling van de eigen regie ten behoeve van de deelname aan leven lang ontwikkelen. Het gaat dan zowel om de motivatie bij het individu om te leren, als ook de aandacht die leven lang ontwikkelen krijgt binnen het bedrijf of organisatie. Hierin wordt ook de bijdrage van overheidsbeleid ten opzichte van andere invloeden op de leercultuur betrokken.

Een integrale monitor

Sommige beleidsmaatregelen voor LLO worden afzonderlijk gemonitord. Er ontbreekt echter een overkoepelende, integrale monitor om de doeltreffendheid van de totale set aan beleidsinstrumenten te monitoren en te evalueren. De effecten van beleid zijn daarnaast vaak niet meteen zichtbaar, daarom is het belangrijk om over een langere periode te monitoren. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als input voor het huidige en toekomstige beleid rond LLO. Het gaat daarbij minder om beleidsaanbevelingen, maar eerder om de werkende mechanismen in de interactie tussen eigen regie en leercultuur.

Tijdspad

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft de call voor de monitor sinds december vorig jaar uitstaan. Naar verwachting start de inrichting van de monitor eind van het jaar. Voor meer informatie over de monitor zie: https://www.nro.nl/calls/leven-lang-ontwikkelen-2021.