Beleidsregel Investeren met publieke middelen in private activiteiten

Naar aanleiding van de toezegging van de minister van OCW om de regels over publiek/private activiteiten te verduidelijken, heeft de minister op 22 maart 2021 de beleidsregel Investeren met publieke middelen in private activiteitenvastgesteld. De beleidsregel is op 14 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en op 15  

april 2021 in werking getreden.

In deze beleidsregel wordt uitleg gegeven over de voorwaarden waaronder bekostigde mbo- of ho-instellingen publieke middelen mogen investeren in private activiteiten. De beleidsregel treedt in de plaats van thema 2 van de zogenoemde helderheidsnotities uit 2003 en 2004 en de latere publicaties van OCW die hierop betrekking hebben, zoals de Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen uit 2011.

Meer toelichting dan voorheen

De nieuwe beleidsregel verduidelijkt vooral een aantal relevante begrippen en geeft meer toelichting dan voorheen over de voorwaarden waaronder het is toegestaan met publieke middelen te investeren in private activiteiten, ook over de wijze van verantwoording. Grote veranderingen ten aanzien van het beleid over publiek-private activiteiten zijn nadrukkelijk niet beoogd. Met de onderwijsraden en -koepels vinden gesprekken plaats over de implementatie van de beleidsregel.