Aanpassing beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs

Binnenkort wordt de aangepaste beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs aangepast. De procedure voor het aanvragen van een diploma-erkenning is efficiënter geworden en vereenvoudigd. In dit bericht vind je een samenvatting van de aanpassingen.

Door technologisering en globalisering neemt de dynamiek op de arbeidsmarkt toe. Ook de huidige coronacrisis, waarin de ene sector plotseling krimpt, terwijl de zorgsector en logistiek grote arbeidstekorten kennen, draagt hier aan bij. Om blijvend aan te kunnen sluiten op de vraag naar arbeid, hebben onderwijsinstellingen meer behoefte aan flexibiliteit in hun onderwijsaanbod. Voor het aanbieden van niet-bekostigd onderwijs heeft een instelling een diploma-erkenning nodig. De procedures voor het aanvragen, behouden en intrekken van een diploma-erkenning staan in de nieuwe beleidsregel duidelijker omschreven, de leesbaarheid van de tekst is vergroot en het proces en er is een efficiëntieslag gemaakt in de procedure van aanvraag.

Versnelde procedure: marginale toetsing door DUO

De procedure voor het aanvragen van een diploma-erkenning is nu efficiënter en eenvoudiger geworden*. Biedt de instelling de opleiding waarvoor het diploma-erkenning aanvraagt al aan in de bol of bbl? En zijn er geen relevante waarschuwingen omtrent kwaliteit geweest en is deze kwaliteit op bestuursniveau voldoende? Dan kan een versnelde procedure doorlopen worden. In dit geval voert DUO zelf een marginale toetsing uit en hoeft de aanvraag niet uitgewisseld te worden met de Inspectie.

Alleen relevante waarschuwingen omtrent kwaliteit wegen mee

Voorheen betekende een waarschuwing omtrent kwaliteit in de afgelopen drie jaar dat een nieuwe aanvraag integraal getoetst werd. Vanaf nu geldt dit alleen voor waarschuwingen binnen het opleidingsdomein van de huidige aanvraag die niet ouder zijn dan drie jaar. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van de instelling op bestuurlijk niveau voldoende is.

Vooraf duidelijkheid over procedure en toetsing

In de beleidsregel staat helder verwoord op welke criteria de Inspectie de aanvraag in beginsel toetst. Hierdoor wordt de aanvrager niet verrast met het verzoek om aanvullende documenten aan te leveren en blijft vertraging beperkt. Overigens behoudt de Inspectie altijd het recht om aanvullende informatie op te vragen als daar concrete aanleiding voor is.

Aangepaste instructies voor aanvragers


In de nieuwe beleidsregel staan enkele instructies die tot tijdswinst moeten leiden, zoals:

Online aanvragen: het verzoek is om aanvragen online via het aanvraagformulier in te dienen en niet per post.

Slim bundelen: aangezien één (gebundelde) aanvraag betekent dat de aanvrager één beschikking ontvangt, volgt een beschikking zo snel als de langzaamste aanvraag in de bundel. In de beleidsregel staat daarom het verzoek om aanvragen slim te bundelen: voeg aanvragen in opleidingsdomeinen zonder relevante waarschuwing in de afgelopen drie jaar samen in één aanvraag. Voeg daarnaast aanvragen voor opleidingen in een opleidingsdomein mét een relevante waarschuwing samen per opleidingsdomein.

SBU: Vermeld altijd het aantal studiebelastingsuren voor de hele opleiding bij de aanvraag, omdat de gehele opleiding wordt aangevraagd. Binnen deze erkenning mag de instelling er voor kiezen slechts een deel de opleiding aan te bieden.

*De wettelijke behandeltermijn van een aanvraag blijft conform artikel 1.4.1 lid 2 WEB drie maanden.

Min OCW Leven lang ontwikkelen jij maakt het mogelijk