Mobiele telefoons niet toegestaan in de klas en ander nieuws nieuws voortgezet onderwijs

Mobiele telefoons niet toegestaan in de klas

Mobiele telefoons en andere devices, zoals tablets of smartwatches, zijn vanaf 1 januari 2024 op de middelbare school niet meer toegestaan in de klas. Dat heeft minister Dijkgraaf  afgesproken met de VO-raad, SPVMBO, de pro-raad, AOb, CNV-onderwijs, FvOV, Ouders en Onderwijs en LAKS. Scholen moeten hierover zelf afspraken maken met leraren, ouders en leerlingen, zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag.

Mobiele telefoons op middelbare scholen niet toegestaan in de klas

Nieuwe subsidieregeling Programma School en Omgeving 2023-2025

Van 28 augustus tot en met 29 september  kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en  schooldagen te verrijken. De subsidieregeling is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en voor scholen binnen bestaande coalities die al deelnemen aan het programma School en Omgeving.

Nieuwe subsidieregeling Programma School en Omgeving gepubliceerd

Subsidieregeling begaafde leerlingen po en vo 2023-2025

De subsidieregeling begaafde leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs 2023-2025 is geopend. Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 30 september 2023 subsidie aanvragen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren en om een passend en dekkend aanbod voor deze leerlingen te ontwikkelen. Het gaat om een meerjarige subsidie die loopt tot en met 31 december 2025. Ook is er in 2023 eenmalig subsidie beschikbaar om voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen te versterken.

Subsidieregeling begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 geopend

Onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs vervangt Leerplusarrangement VO

In 2024 wordt het Leerplusarrangement VO vervangen door de Onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs. Door deze regeling krijgen vestigingen met veel leerlingen met een risico op onbenut leerpotentieel extra bekostiging. De vestigingen die de bekostiging ontvangen, krijgen hierover uiterlijk in april 2024 bericht. Er komt een rekentool, die schoolbesturen een indicatie geeft van de toekomstige situatie.

Onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs vervangt Leerplusarrangement VO

Energiecompensatie voor scholen funderend onderwijs

Schoolbesturen kunnen tot en met 15 september 2023 een tegemoetkoming aanvragen voor de hoge energielasten in 2023. Dit kan alleen als de energielasten in 2023 hoger zijn dan 3,2 procent van de totale kosten.

Energiecompensatie voor scholen funderend onderwijs

Herhaalde oproep: doe mee aan de monitor aanvullend onderwijs

Veel leerlingen maken gebruik van bijles, huiswerkbegeleiding of toets- en examentraining. In opdracht van het ministerie van OCW heeft SEO Economisch Onderzoek een enquête over aanvullend onderwijs gestuurd aan alle scholen in Nederland. We willen u vragen om deze in te vullen. Dat kan tot en met 21 juli.

Oproep: doe mee aan de monitor aanvullend onderwijs

Meer duidelijkheid en minder administratielast bij de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo en (v)so

De stroomschema’s voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het gespecialiseerd onderwijs zijn verduidelijkt. De stroomschema’s zijn ontwikkeld als hulpmiddel om te bepalen welk samenwerkingsverband de verklaring moet afgeven. Ook op andere manieren gaan we  onnodig papier- en regelwerk tegen.

Meer duidelijkheid en minder administratielast bij de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo en (v)so

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium gaat in op 1 augustus

Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in, die meer mogelijkheden biedt om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. In uitzonderlijke situaties kan de minister het bestuur van een school of instelling een aanwijzing geven.

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium gaat in op 1 augustus 2023

En verder...

...heeft een meerderheid van de Tweede Kamer gestemd vóór het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

Op verzoek van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel op een paar punten aangepast. Zo vervalt de wet na vijf jaar en wordt de wet na drie jaar geëvalueerd. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer gestuurd. Pas als de Eerste Kamer instemt kan de wet in werking treden. Meer informatie vindt u in dit eerdere nieuwsbriefbericht. Bij vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van OCW.

…start binnenkort de internetconsultatie voor het Wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs.

Doel van het wetsvoorstel is de sociale veiligheid op scholen verder te versterken door de monitoring uit te breiden, een meldplicht in te voeren en het klachtenstelsel te versterken.  Van 15 juli tot en met 24 september 2023 kunt u meedoen aan de internetconsultatie

…kunt u nog tot en met 31 juli een aanvraag indienen om mee te doen aan het Experiment Onderwijszorgarrangementen.

Het Experiment Onderwijszorgarrangementen maakt het makkelijker om maatwerk te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Scholen en samenwerkingsverbanden die meedoen krijgen ruimte om af te wijken van wetgeving voor bekostiging, onderwijstijd, onderwijsinhoud en onderwijslocatie. We delen de antwoorden op veelgestelde vragen met u.

…vragen we uw aandacht voor Mijn diploma's.

Een dezer dagen is het weer zover, de diploma-uitreiking van uw leerlingen. Een goed moment om Mijn diploma’s onder de aandacht te brengen. Het gratis digitale uittreksel uit Mijn diploma’s is een officieel bewijsstuk van het behaalde diploma, waarmee leerlingen digitaal kunnen aantonen dat zij hun diploma hebben behaald. 

...zoeken we deelnemers voor werkgroepen over gegevensuitwisseling in het onderwijs.

Wilt u bijdragen aan eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling in het onderwijs? Meld u dan aan voor één van de werkgroepen bij Edu-V!

…zoeken we leden voor de programmaraad Ontwikkelkracht.

Het ministerie van OCW zoekt deskundige en enthousiaste leden voor de programmaraad Ontwikkelkracht. Heeft u een visie op samenwerken aan een onderzoeks- en verbetercultuur op school en wilt u adviseren over de koers van een groot Groeifondsprogramma? Lees dan snel verder!

…hebben de onderwijsministers een voortgangsbrief over de lerarenstrategie en de aanpak van tekorten aan de Tweede Kamer gestuurd.

In de brief is te lezen hoe we de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep vergroten en  de kwaliteit en positie van lerarenopleidingen versterken. Meer informatie en de voortgangsbrief zijn hier te vinden.

…zoeken we leden voor het expertteam MDT onderwijs en twee combibaners.

Het programmateam MDT is op zoek naar experts met ruime onderwijservaring om scholen te helpen de maatschappelijke diensttijd in te bedden in de onderwijspraktijk. Ook zoeken ze combibaners uit het VO en MBO die helpen om praktijk en beleid te verbinden. 

…start op 25 september de Week Tegen Pesten.

Doen jullie van 25 tot en met 29 september mee met de Week Tegen Pesten? De slogan dit jaar is: ‘Goed voor elkaar!’. Want zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Doe dit jaar mee in 3 stappen: (1) zet je school op de kaart, (2) bestel gratis de poster en (3) bekijk het lesmateriaal en de agenda. 

…kunt u op 28 september meedoen aan het seminar Wapens en Jongeren in Amersfoort.

Het wapenbezit onder jongeren is de laatste jaren toegenomen en het aantal steekincidenten waarbij jongeren zijn betrokken, is nog altijd zorgelijk. Daarom organiseren de ministeries van J&V en van OCW op 28 september het seminar Wapens en Jongeren, met workshops en interessante sprekers uit wetenschap en praktijk. U kunt zich nu al voor het seminar aanmelden.

...kunt u zich aanmelden voor het landelijk congres over de actualisatie van de kerndoelen op 10 oktober. 

Bent u nieuwsgierig naar de conceptkerndoelen voor Nederlands, Rekenen/Wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap? Meld u dan aan voor het congres ‘Actualisatie Kerndoelen’ op 10 oktober in Nieuwegein!