Nieuwe subsidieregeling Programma School en Omgeving gepubliceerd

Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken. De subsidieregeling is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en voor scholen binnen bestaande coalities die al deelnemen aan het programma School en Omgeving.

Programma School en Omgeving

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Een aanzienlijk deel van de ontwikkeling vindt buiten school(tijd) plaats. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen door familie, samen huiswerk maken, voetbaltraining of een bijbaantje. Het programma School en Omgeving van het ministerie van OCW stimuleert scholen om samen met hun omgeving leerlingen extra activiteiten aan te bieden. In dit programma werken in totaal meer dan 127 coalities in heel Nederland samen, vanuit een lerende aanpak, om kansengelijkheid te vergroten.

Categorie A en B

Behalve voor scholen die al aan het programma meedoen, is de nieuwe subsidieregeling specifiek bedoeld voor scholen waar dit, zoals in het coalitieakkoord gesteld ‘het hardste nodig is’. Schoolvestigingen die in deze doelgroep vallen krijgen vanaf volgend jaar relatief meer geld. Hiervoor is een indeling gemaakt op basis van de relatieve achterstandsscore zoals berekend door het CBS. Scholen die nog geen deel uitmaken van het huidige programma, kunnen subsidie aanvragen als zij in deze categorie vallen.  De gebruikte indicatoren en lijst met schoolvestigingen in categorie A (scholen met de hoogste achterstandsscores) en categorie B (scholen in bestaande coalities in het programma) zijn te vinden in de regeling.

Subsidie aanvragen

De nieuwe subsidieregeling is op 6 juli 2023 gepubliceerd. In de regeling vindt u alle voorwaarden, eisen en de lijsten van scholen in categorie A en B. Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen coalities van scholen, gemeente en betrokken (maatschappelijke) organisaties subsidie aanvragen bij Dus-I. Om de subsidie aan te vragen, moeten aanvragers een aantal stappen volgen. Op de website van de Gelijke Kansen Alliantie vindt u meer informatie over deze stappen en het programma.

Specifieke uitkering gemeente

Vijf coalities die deel uitmaken van een focusgebied van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid nemen deel aan een pilot waarin subsidie wordt aangevraagd via de gemeente. In de pilot verkennen we of de gebieden hierdoor beter integraal beleid kunnen voeren. U vindt hier meer informatie over deze specifieke uitkering.