Meer duidelijkheid en minder administratielast bij de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo en (v)so

De stroomschema’s voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het gespecialiseerd onderwijs zijn verduidelijkt. De stroomschema’s zijn ontwikkeld om te bepalen welk samenwerkingsverband de verklaring moet afgeven en vervangen de eerder versies. Ook op andere manieren gaan we onnodig papier- en regelwerk tegen.

Zo verkennen we hoe we de regelgeving kunnen vereenvoudigen over wie verantwoordelijk is voor de afgifte en wie betaalt na verhuizing (grensverkeer). Ook gaan we na of we het landelijke format voor de aanvraag van de verklaringen kunnen opnemen in de leerlingenadministratiesystemen, en ondersteunen we scholen om een lean and mean Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen.

Complex systeem

Het systeem voor afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs is complex en roept veel vragen op. Regionale verschillen tussen samenwerkingsverbanden, schoolwisselingen en verhuizingen van leerlingen leiden tot onduidelijkheid, onenigheid en (soms) calculerend gedrag. De discussies  waartoe dit leidt kosten veel tijd en geld, en zorgen voor stress en onzekerheid bij ouders en leerlingen. Dit is een vorm van onnodige bureaucratie, die niet ten goede komt aan de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De vernieuwde stroomschema’s verduidelijken de huidige regels, maar lossen de ervaren knelpunten in de wetgeving nog niet op. De werkgroep TLV, met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, sectororganisaties, ouders en leerlingen en het ministerie van OCW, gaat daarmee na de zomer verder aan de slag.

Administratieve last

De administratieve last bij scholen wordt met name ervaren door de verschillende manieren waarop scholen de gegevens voor leerarrangementen of voor de toelaatbaarheidsverklaring bij samenwerkingsverbanden moeten aanleveren. Scholen worden geconfronteerd met verschillende formulieren en eisen. Een vereenvoudiging hiervan vraagt om een geactualiseerd OPP en meer standaardisatie in de systemen en processen.

De eerste knelpunten zijn nu gezamenlijk aangepakt. Het landelijk format om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen wordt dit jaar beproefd door samenwerkingsverbanden. Zo kunnen we ‘kinderziektes’ eruit halen voor de verdere implementatie van het format in de Overstapservice Onderwijs en de leerlingenadministratiesystemen. Daarnaast wordt nu een laatste hand gelegd aan de handreiking voor een nieuw functioneel OPP met als belangrijkste uitgangspunt: terug naar de basis en het oorspronkelijke doel. Zo kan het OPP weer beter dienen als middel bij de ontwikkelingsgerichte gesprekken en als basis dienen voor elke digitale aanvraag bij een samenwerkingsverband.