Energiecompensatie voor scholen funderend onderwijs

Schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 15 september 2023 een tegemoetkoming aanvragen voor de hoge energielasten in 2023. Dit kan alleen als de energielasten in 2023 hoger zijn dan 3,2 procent van de totale kosten.

In totaal is voor de regeling € 28,5 miljoen beschikbaar in 2023. De minister verdeelt het beschikbaar bedrag naar rato van het aangevraagde subsidiebedrag.

Om als schoolbestuur nog dit jaar in aanmerking te komen voor de compensatie, moet u in uw aanvraag een inschatting maken van de energielasten in verhouding tot de totale lasten in 2023. Als uit uw inschatting blijkt dat de energielasten hoger zijn dan 3,2 procent van de totale kosten, dan kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming. Als het schoolbestuur bovenmatig publiek eigen vermogen heeft, dan moet u eerst dit vermogen gebruiken. Voor het resterende bedrag ontvangt het schoolbestuur een tegemoetkoming van 50 procent.

U vindt hier meer uitleg over de rekenmethode.

Verantwoording

De toegekende subsidie wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde energiekosten in 2023, opgenomen in de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2023. Deze definitieve vaststelling kunt u in de tweede helft van 2024 verwachten. Blijkt achteraf uit de jaarrekening over 2023 dat de energielasten lager zijn dan de 3,2 procent aan totale lasten in 2023? Dan zijn de energiekosten lager dan de drempelwaarde. In dat geval moet u de tegemoetkoming terugbetalen. Of blijkt het bestuur op 31 december 2023 meer bovenmatig publiek eigen vermogen te hebben dan u in de aanvraag heeft opgegeven? Dan wordt de subsidie lager vastgesteld.

 Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u hier.