Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium gaat in op 1 augustus 2023

Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in, die meer mogelijkheden biedt om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. In uitzonderlijke situaties kan de minister het bestuur van een school of instelling een aanwijzing geven.

De Inspectie van het Onderwijs moet dan hebben vastgesteld dat er sprake is van wanbeheer en dat het bestuur daar geen eind aan wil of kan maken. Het is in het belang van leerlingen en studenten dat de minister in zulke gevallen kan ingrijpen.

Door het wetsvoorstel heeft de inspectie meer  mogelijkheden om vast te stellen dat er sprake is van wanbeheer omdat de definitie van wanbeheer is uitgebreid en omdat de wet het mogelijk maakt om een spoedaanwijzing te geven. Daardoor heeft de minister meer ruimte om een aanwijzing op te leggen aan een bestuur.

Burgerschap en veiligheid

In het primair en voortgezet onderwijs is door de wet per 1 augustus 2023 ook sprake van wanbeheer als het bestuur handelt in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid of structureel of flagrant handelt in strijd met de burgerschapsopdracht. In dat geval kan de minister op basis van een rapport van de inspectie  een aanwijzing geven. Als het bestuur de aanwijzing met betrekking tot de veiligheid of burgerschap niet opvolgt, kan de minister de bekostiging beëindigen.

Spoedaanwijzing

Voor alle onderwijssectoren geldt dat de minister een spoedaanwijzing kan geven als er een wezenlijk vermoeden is van wanbeheer. Dan is er sprake van onverwijlde spoed en een bestuur dat niet adequaat wil of kan reageren op het door de inspectie vastgestelde wanbeheer.

Medezeggenschapsraad betrekken

De wet regelt ook dat bestuurders de plicht krijgen om de medezeggenschapsraad proactief te wijzen op hun advies- of instemmingsbevoegdheid in relevante zaken en te informeren over wat noodzakelijk zou kunnen zijn voor de medezeggenschapsraad om de taak goed te kunnen uitoefenen.

Inspectierapporten sneller openbaar

Tot slot worden inspectierapporten voortaan sneller openbaar gemaakt. Momenteel maakt de inspectie haar rapporten openbaar in de vijfde week nadat ze zijn vastgesteld. Die termijn wordt ingekort naar drie weken.