Nationaal Programma Onderwijs, subsidie doorstroomprogramma's en ander nieuws voortgezet onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. De coronacrisis mag dit niet in de weg staan. Daarom heeft het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd. In totaal wordt er 8,5 miljard euro geïnvesteerd om vertraging in te halen en om leerlingen en studenten die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Nationaal Programma Onderwijs

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis, vaardigheden en motivatie.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Aanvulling besluit eindexamens 2021

Zoals in december aangekondigd gaan de centrale examens dit jaar door. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Er komt extra geld beschikbaar voor scholen om meer begeleiding voor examenleerlingen te organiseren. 

Aanvulling besluit eindexamens 2021

Wetenschappelijke Curriculumcommissie: eerste tussenadviezen bijstelling van curriculum in po en vo

Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie haar eerste tussenadviezen aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Het eerste tussenadvies gaat over de bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu en het tweede tussenadvies gaat over de werkopdracht aan SLO voor het maken van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De commissie concludeert dat bijstelling van het curriculum noodzakelijk is en geeft richtinggevende aanbevelingen waarmee de curriculumvoorstellen en werkopdracht verbeterd kunnen worden.

Wetenschappelijke Curriculumcommissie: de eerste tussenadviezen over de bijstelling van het curriculum in het po en vo

Diploma voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en VSO

Leerlingen die succesvol het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs hebben afgerond krijgen vanaf schooljaar 2021/2022 een schooldiploma en een portfolio. Hiermee krijgen deze leerlingen de erkenning die zij verdienen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging waarmee dit wordt geregeld.

Diploma voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en VSO

De rapportagetool banenafspraak helpt school en sector

Met de banenafspraak wordt gestimuleerd dat reguliere werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aanstellen. Door het ministerie van SZW is twee jaar geleden de ‘quotumcalculator’ ontwikkeld. In samenwerking met de PO-Raad en VO-raad is deze aangepast en uitgebreid met de ‘rapportagetool banenafspraak’. Het doel van de tool is dat individuele werkgevers eenvoudig kunnen berekenen wat hun doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens hun voortgang inzichtelijk kunnen maken. Met het rapportagedeel kunnen zij op een consistente wijze rapporteren over de inspanningen en resultaten op de banenafspraak.

De rapportagetool banenafspraak helpt school en sector

Reminder pilot versterking kwaliteitszorg

In het voorjaar van 2020 is de pilot versterking kwaliteitszorg gestart voor besturen in het vo. Wegens succes wordt de pilot verlengd. Eén van de huidige deelnemers: “We hebben het niet meer over kwaliteitszorg, maar hoe we gezamenlijk zorgen voor kwaliteit”. In april 2021 start de ondersteuning van tien nieuwe besturen. Hiervoor kunnen besturen zich nog tot en met 28 februari aanmelden.

Pilot vo-besturen versterken kwaliteitszorg

Scholen gezocht voor Trainees in onderwijs

Trainees in onderwijs (TIO) is een onafhankelijke stichting en bestaat sinds 2018. Initiatief voor de start kwam vanuit de scholen en lerarenopleidingen, de VO-raad, VSNU en het ministerie van OCW. De organisatie bouwt voort op de projecten Eerst de Klas en het OnderwijsTraineeship. Met TIO kunnen initiatiefrijke, ambitieuze en academisch opgeleide docenten binnengehaald worden in de school. Momenteel is TIO op zoek naar scholen die plek hebben voor trainees.

Scholen gezocht voor Trainees in onderwijs

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op hetzelfde schoolplein spelen. Dat is de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. Een aanvraag indienen voor het experiment voor schooljaar 2021-2022 kan tot 1 mei 2021.

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Inzet tolk Nederlandse gebarentaal in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende leerlingen die met hulp van een tolk Nederlandse Gebarentaal in staat zijn om het onderwijs te volgen hebben recht op regulier onderwijs. Het is belangrijk dat de tolk Nederlandse Gebarentaal altijd toegang krijgt tot de school. Scholen die vragen hebben over hoe zij dit het beste kunnen aanpakken kunnen contact opnemen met Siméa, de vertegenwoordiger van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Inzet tolk Nederlandse gebarentaal in het regulier onderwijs

Themapagina Maatwerk op website Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad, de VO-raad en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs hebben in samenwerking met het ministerie van OCW de verschillende maatwerkmogelijkheden binnen passend onderwijs op een overzichtelijke en toegankelijke wijze gebundeld. Gezamenlijk presenteren zij deze nieuwe themapagina Maatwerk op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.  

Themapagina Maatwerk op website Steunpunt Passend Onderwijs

Benchmark besturen primair en voortgezet onderwijs openbaar

Per 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar. Met dit nieuwe online informatie-instrument hebben schoolbesturen de mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. De gegevens kunnen de gesprekken met de medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht een inhoudelijke impuls geven. Daarnaast kunnen andere geïnteresseerden de Benchmark PO&VO raadplegen om inzicht te krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten. Het betreft nu een eerste lancering van de benchmark, het gehele project en de doorontwikkeling loopt tot en met 2023.

Benchmark besturen primair en voortgezet onderwijs openbaar

Present! Een online magazine over tegengaan van schoolverzuim

Het online magazine Present!, gelanceerd door onder meer het Steunpunt Passend Onderwijs, ondersteunt scholen bij het tegengaan van schoolverzuim. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Response to Intenvention model, waarmee  een schoolbrede aanpak mogelijk is. Het magazine biedt een introductie op het model en bevat verschillende goede voorbeelden.

Present! Een online magazine over tegengaan van schoolverzuim

Week van het geld nu ook in het voortgezet onderwijs

Van 22 tot en met 26 maart wordt voor de 10e keer de Week van het geld gevierd, dit jaar ook in het voortgezet onderwijs! Studio Week van het geld zendt dagelijks online content uit voor in de klas, zoals een geldlessenproeverij en een talkshow met het Nibud over 5 dingen die je moet regelen als je 18 jaar wordt. Doe mee en bekijk het aanbod voor het voortgezet onderwijs.

Week van het geld online: 22 tot en met 26 maart

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag