Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis, vaardigheden en motivatie.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd, dit betekent dat ook in 2021 en 2022 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Op 20 februari start de nieuwe subsidieronde. Tot 30 april 2021 kan subsidie worden aangevraagd voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het vo dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.

Inzetten op kennis en vaardigheden

Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om − in het vo − tot leren te komen. Het programma bevat in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen:

1. cognitieve vaardigheden bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid,

2. metacognitieve vaardigheden bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren

3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Scholen mogen zelf kiezen welke leerlijnen in hun programma worden opgenomen.

Wijzigingen in de regeling

Op basis van eerste uitkomsten uit het onderzoek naar de implementatie van de regeling zijn ook wijzigingen in de regeling doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen zijn: een aanscherping van de doelgroepomschrijving, een nadere uitleg bij de inhoudelijke lijnen en een nadere omschrijving van de informatie die bij de aanvraag moet worden verstrekt. Met de wijziging wordt het voor vo-scholen mogelijk om aan twee doorstroomprogramma’s deel te nemen. Ook is de lotingsprocedure aangepast. De inzet van de middelen komt hierdoor terecht bij de scholen die ze het hardst nodig hebben.

Aanvragen subsidie

Bij het aanvragen van de subsidie moet inhoudelijke informatie worden ingediend. Denk hierbij aan het aantal deelnemers, waarom specifiek deze deelnemers, hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking is vormgegeven.

Meer informatie

Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één po-school en ten minste één vo-school gezamenlijk vormgegeven. Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de meldplicht vindt u op de website van DUS-I.