De rapportagetool banenafspraak helpt school en sector

Met de banenafspraak wordt gestimuleerd dat reguliere werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aanstellen. Door het ministerie van SZW is twee jaar geleden de ‘quotumcalculator’ ontwikkeld. In samenwerking met de PO-Raad en VO-raad is deze aangepast en uitgebreid met de ‘rapportagetool banenafspraak’. Het doel van de tool is dat individuele werkgevers eenvoudig kunnen berekenen wat hun doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens hun voortgang inzichtelijk kunnen maken. Met het rapportagedeel kunnen zij op een consistente wijze rapporteren over de inspanningen en resultaten op de banenafspraak.

Bestuursakkoord Banenafspraak

Om een impuls te geven aan de banenafspraak is op 11 april 2019 een bestuursakkoord gesloten tussen de overheids- en onderwijssectoren. Met dit bestuursakkoord is afgesproken dat werkgevers jaarlijks verantwoording afleggen over de inspanningen die verricht zijn op de banenafspraak en waar mogelijk inzicht geven in het aantal banen dat gerealiseerd is. Vervolgens wordt er op sectorniveau aan de Kamer gerapporteerd.

Het funderend onderwijs kent een grote hoeveelheid schoolbesturen, waardoor het voor de sectororganisaties niet mogelijk is om alle besturen afzonderlijk te benaderen. Met de komst van deze rapportagetool kan beter inzicht worden verkregen in de inspanningen van werkgevers op de banenafspraak. Door middel van een vragenlijst kunnen werkgevers aangeven hoeveel banen ze gerealiseerd hebben en welke activiteiten ze ondernomen hebben op de banenafspraak. De rapportage kan vervolgens opgenomen worden in het jaarverslag en gedeeld worden met stakeholders als de PO-Raad en VO-raad.


De quotumcalculator en de rapportagetool banenafspraak is hier te vinden.