Basisscholen week voor kerstvakantie dicht, Kamerbrief lerarenbeleid en ander nieuws primair onderwijs

Na de nieuwsflits van dinsdag 14 december, ontvangt u hierbij de reguliere nieuwsbrief van het ministerie van OCW. Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben een Kamerbrief verstuurd over het lerarenbeleid en de onderwijsarbeidsmarkt. Hierin staan onder meer de resultaten van de uitvraag naar tekorten, de voorspelde tekorten, de geïntensiveerde aanpak in de G5, en meer subsidies voor het opleiden van onderwijsassistenten tot leraar. Bent u geïnteresseerd in de achterliggende cijfers, bekijk dan de trendrapportage

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Subsidieregeling opleiden van onderwijsassistenten tot leraar uitgebreid

Met de subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' kunnen besturen subsidie aanvragen voor een opleiding van onderwijsassistenten of leraarondersteuners tot leraar in het primair onderwijs. Het subsidieplafond voor 2022 is verhoogd vanwege het grote aantal subsidieaanvragen in 2021. Zo kunnen volgend jaar 200 extra onderwijsassistenten en -ondersteuners met subsidie de opleiding tot leraar volgen.

Subsidieregeling opleiden van onderwijsassistenten tot leraar uitgebreid

Resultaten landelijke meting tekorten bekend

In oktober hebben alle po-scholen in Nederland een vragenlijst ontvangen om de personeelstekorten op te geven. De meting laat zien dat er landelijk een tekort van 9%, oftewel 9.100 fte is. In de G5 (Almere, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam) is het tekort ongeveer 14%, buiten de G5 8%. Doordat veel scholen de uitvraag hebben ingevuld (55%), was het mogelijk om een volledig beeld te krijgen. Ook is gevraagd naar het tekort aan schoolleiding (directeuren en adjunct-directeuren). Dit bedraagt landelijk 12,9%. 

Resultaten landelijke meting tekorten bekend

Nieuwe gegevensuitwisseling: BRON wordt ROD vanaf januari 2022

Vanaf 3 januari 2022 sluiten de po-scholen aan op het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. ROD vervangt het oude register BRON. De huidige systematiek, waarbij een school gegevens aan DUO stuurt en bij DUO ophaalt, wordt vervangen door een systematiek waarbij DUO zelf ook direct gegevens aan de scholen stuurt, bijvoorbeeld over de status van de bekostiging. Het resultaat is minder administratieve handelingen voor de scholen en meer en actuelere informatie.

Nieuwe gegevensuitwisseling: BRON wordt ROD vanaf januari 2022

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Ben jij een onderwijsprofessional met een visie over de toekomst van digitale onderwijsinnovaties? En wil jij met collega’s nadenken over de manier waarop digitale innovaties het onderwijs kunnen verbeteren? Het Nationaal Onderwijslab zoekt negen leden voor de programmaraad voor een periode van drie jaar. Van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. Het Nationaal Onderwijslab start medio 2022 en is gefinancierd door het Nationaal Groeifonds.

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Deel uw ervaringen met het referentiekader taal en rekenen

Hoe gebruikt u het referentiekader bij het vormgeven van het taal- en rekenonderwijs en hoe zou het referentiekader verbeterd kunnen worden? Onderzoekers van ResearchNED en het Expertisecentrum Nederlands gaan graag online met u in gesprek over de vraag of het referentiekader een bruikbaar, passend en werkbaar instrument is dat bijdraagt aan goed reken- en taalonderwijs. U kunt zich hier aanmelden.

Deel uw ervaringen met het referentiekader taal en rekenen

Voortgangsbericht curriculum

De wetenschappelijke commissie heeft inmiddels haar vijfde advies opgeleverd over samenhang en vaardigheden. De bijstelling van het curriculum voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (de kerndoelen) wacht nog op groen licht. Wel heeft SLO van het ministerie van OCW opdracht gekregen om de huidige examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te actualiseren.

Voortgang bijstelling curriculum

Doe meer met Taal: Toolkit voor stimuleren van laagtaalvaardige ouders

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Onlangs heeft de Rijksoverheid de campagne Doe meer met Taal gelanceerd. Hiermee kunnen ouders gratis (online) oefenen met het helpen met huiswerk en (voor)lezen. Een school kan teksten en beeldmateriaal uit de toolkit gebruiken om ouders hierover te informeren. 

Doe meer met Taal: Toolkit voor stimuleren van laagtaalvaardige ouders

Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden is er een stevige basis gelegd om passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren, en daarmee nog meer leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd, kan als niet-verplicht hulpmiddel scholen verder helpen om de basisondersteuning concreet in te richten.

Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs