Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden is er een stevige basis gelegd om passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren, en daarmee nog meer leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd, kan als niet-verplicht hulpmiddel scholen verder helpen om de basisondersteuning concreet in te richten.

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs po/vo is gepubliceerd. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden is er een stevige basis gelegd om passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren, en daarmee nog meer leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

De rapportage geeft de voortgang aan van de 25 maatregelen die minister Slob in 2020 aankondigde naar aanleiding van de evaluatie van het passend onderwijsbeleid. Per verbetermaatregel biedt de rapportage zicht op wat er is gedaan, wat de resultaten zijn, welke dilemma’s zich hierbij voordoen en wat het vervolg is. Er is, samen met (vertegenwoordigers uit) het onderwijsveld, het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van het beleid, stelsel en systeem van passend onderwijs. In 2021 is de leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten en het stappenplan basisondersteuning ontwikkeld, en is onder andere met succes gewerkt aan intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen en intensiever toezicht op passend onderwijs.

In de scholen en samenwerkingsverbanden bieden talloze professionals elke dag passende (onderwijs)ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Sommige van de verbetermaatregelen voeren zij (in een bepaalde vorm) al uit, andere vragen om een extra inzet om de ondersteuning voor leerlingen nog beter te maken. In de voortgangsrapportage vinden scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden informatie over wat zij kunnen doen om de verbetermaatregelen in praktijk te brengen.

Stappenplan basisondersteuning

Met de voortgangsrapportage is het stappenplan basisondersteuning gepubliceerd. Het stappenplan is een niet-verplicht hulpmiddel voor scholen om de basisondersteuning in te richten en om een beeld te krijgen van wat zij kunnen doen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het stappenplan biedt daarnaast helderheid aan ouders en leerlingen over wat zij kunnen verwachten.

Compliment aan onderwijsprofessionals

De voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs kan niet los worden gezien van de huidige situatie in de scholen en de maatschappij. De coronacrisis, het personeelstekort en de werkdruk hebben invloed gehad op de ondersteuning die leerlingen hebben gekregen en ook op de uitvoering van de maatregelen uit de verbeteraanpak. Alle professionals in het onderwijs hebben ontzettend hard gewerkt om het onderwijs en de benodigde ondersteuning zo veel mogelijk door te laten gaan en verdienen daarvoor een groot compliment.