Nieuwe gegevensuitwisseling: BRON wordt ROD vanaf januari 2022

Vanaf 3 januari 2022 sluiten de po-scholen aan op het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. ROD vervangt het oude register BRON. De huidige systematiek, waarbij een school gegevens aan DUO stuurt en bij DUO ophaalt, wordt vervangen door een systematiek waarbij DUO zelf ook direct gegevens aan de scholen stuurt, bijvoorbeeld over de status van de bekostiging. Het resultaat is minder administratieve handelingen voor de scholen en meer en actuelere informatie.

BRON wordt ROD

Op 1 juli 2020 is de Wet Register Onderwijsdeelnemers in werking getreden, waarin de huidige bepalingen over BRON, het verzuim-, vrijstellingen- en diplomaregister zijn gebundeld. Vanaf dat moment is in juridische zin sprake van één register onderwijsdeelnemers (ROD). 

De afgelopen twee jaar is door DUO en de leveranciers van de leerlingadministratiesystemen (LAS) in het primair onderwijs gewerkt aan de realisatie van het nieuwe ROD po en de nieuwe wijze van gegevensuitwisselingen tussen de LAS en ROD po. Deze softwareontwikkeling is begeleid door medewerkers van po-besturen, po-scholen, DUO, LAS-leveranciers, de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW. 

De periode van softwareontwikkeling en testen liep tot eind november. Op 6 december is het huidige BRON po dichtgezet. In december zet DUO de gegevens in BRON po over naar het nieuwe ROD po. Na de kerstvakantie, begin januari 2022, worden de po-scholen gefaseerd aangesloten op het nieuwe ROD po. 

Nieuwe informatie voor de scholen: status bekostiging

Nadat alle po-scholen in januari en februari 2022 zijn aangesloten op ROD, stuurt DUO in maart voor het eerst de status van de bekostiging van de in ROD ingeschreven leerlingen aan de scholen. Vervolgens koppelt DUO via het LAS continu de status van de bekostiging van de (gewijzigde) inschrijvingen terug aan de scholen. 

Registratie instellingen en opleidingen (RIO)

Parallel aan de invoering van het nieuwe ROD po is ook gewerkt aan de invoering van RIO po. Met RIO wordt een nieuwe, meer integrale registratie van gegevens over instellingen en opleidingen geïmplementeerd. RIO komt in de plaats van BRIN. 

Met de (nieuwe) gegevens in RIO worden diverse ketenprocessen en behoeften van besturen ondersteund, meer dan alleen de bekostiging zoals dat nu via BRIN gebeurt. De po-besturen zijn in april 2021 gestart met het vullen van RIO, via het PIO-portaal. Zij leggen in RIO de eigen organisatiestructuur en het onderwijsaanbod vast, in aanvulling op de uit BRIN in RIO overgenomen gegevens. Zo biedt RIO de mogelijkheid om onderwijskundige concepten, zoals Montessori en Dalton, te registreren. Hiermee bepalen de besturen zelf in RIO hoe de scholen en het aanbod zichtbaar zijn voor leerlingen, ouders en alle andere betrokkenen.