Informatievoorziening Nationaal Programma Onderwijs, webinars coronabeleid en ander nieuws voortgezet onderwijs

Informatievoorziening voor scholen over het Nationaal Programma Onderwijs

Dit kabinet investeert € 8,5 miljard in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Alle scholen zullen op korte termijn een brief ontvangen met daarin meer informatie over het NPO. In de brief staat onder andere wat er de aankomende maanden van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning het ministerie daarbij biedt. Daarnaast zal er binnenkort ook een website over het NPO in de lucht komen, waar de scholen actuele en benodigde informatie over het NPO vinden. Ook is de website de plek waar kennis uit de praktijk gedeeld wordt, bijvoorbeeld door goede voorbeelden uit te lichten.

Webinars coronabeleid in het onderwijs: 18 maart webinar vo

Welke rol spelen kinderen en jongeren in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school en in de kinderopvang? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid?

Binnen het onderwijs en de kinderopvang leven vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de school en de kinderopvangorganisatie. Daarom organiseren GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM in maart 3 verschillende webinars over de coronamaatregelen. Op 18 maart vindt een webinar plaats over het vo en vso.

Webinars: coronabeleid in het onderwijs en de kinderopvang

Webinar passend onderwijs voor alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders en studenten

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op 31 maart een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten en startende leraren tegenaan lopen, en de rol die schoolleiders en lerarenopleidingen hierin hebben. Kijk hier voor meer informatie.

Webinar passend onderwijs voor alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders en studenten

Servicedocument en Q&A’s heropening v(s)o

Sinds 1 maart zijn de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs  weer open voor alle leerlingen. In praktijk was fysiek onderwijs al de norm voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs De afstandsmaatregel tussen leerlingen leidt ertoe dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn. De mogelijkheid om ook op andere locaties les te kunnen geven, kan ruimte bieden om toch zoveel mogelijk leerlingen fysiek onderwijs te bieden.

Servicedocument en Q&A’s heropening v(s)o

Servicedocument vervolg prestatiebox beschikbaar

De VO-raad en het ministerie van OCW hebben afspraken gemaakt over het vervolg van de prestatiebox. In 2021 en 2022 blijft er geld beschikbaar voor schoolbesturen. Het Servicedocument vervolg prestatiebox informeert  schoolbesturen over wat er verandert, welke consequenties dit heeft, wat zij kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht.    

Servicedocument vervolg prestatiebox beschikbaar

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2021 de lerarenbeurs aanvragen. De toekenningen worden uiterlijk eind juni bekend gemaakt.  De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kan een vergoeding worden verstrekt voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. Aanvragen is vanaf 1 april mogelijk via de site van DUO.

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Nieuwe subsidieregeling ‘voorkomen onnodig zittenblijven in het voortgezet onderwijs’ gepubliceerd

Sinds 2015 stelt het Ministerie van OCW jaarlijks subsidie beschikbaar aan vo-scholen om onnodig zittenblijven met lente- en zomerscholen te voorkomen. Op grond van de 9 maart jl. gepubliceerde subsidieregeling kan in 2021, 2023 en 2023 hiervoor opnieuw subsidie worden aangevraagd. Daarbij moeten aanvragers ook maatregelen treffen gericht op het structureel voorkomen van onnodig zittenblijven. Tussen 10 maart en 1 mei kan voor het jaar 2021 subsidie worden aangevraagd bij DUS-I.

Nieuwe subsidieregeling ‘voorkomen onnodig zittenblijven in het voortgezet onderwijs’ gepubliceerd

Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd stimuleert deelname scholen

Op 25 maart publiceert ZonMw de subsidieoproep 4c voor de maatschappelijke diensttijd (MDT): 'MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’. Het doel van deze subsidieronde is het uitbreiden van het landelijk dekkend MDT-netwerk. In deze ronde wordt gewerkt met 3 programmalijnen, waarvan MDT in het onderwijs er een is. Steeds meer scholen gaan al aan de slag met MDT. Is MDT iets voor de leerlingen van uw school? Dit is het verhaal van Job (15), hij deed zijn MDT tijdens schooltijd. Ook biedt de website een overzicht van mogelijke projecten.

Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd stimuleert deelname scholen

Extra ondersteuning bij verbeteren ventilatie op scholen

Het ministerie van OCW heeft kenniscentrum Ruimte-OK gevraagd om schoolbesturen en gemeenten extra ondersteuning te bieden bij het ventilatievraagstuk. Met de ondersteuning van Ruimte-OK kunt u zelf aan de slag met de verbetering van het binnenklimaat. Dit kan door een bezoek op locatie, online overleg of via de kennisbank. Ruimte-OK denkt met u mee en helpt bij het voeren van het juiste gesprek. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om mee te lopen in het landelijke leertraject.

Meer weten? Bekijk hier het complete ondersteuningsoverzicht!

Heeft u vragen of hulp nodig bij de ventilatieopgave? Neem dan contact op via info@ruimte-ok.nl of 085-1303682.

Extra ondersteuning bij verbeteren ventilatie op scholen

Nieuwe wetgeving vrijwillige ouderbijdrage

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat is de kern van de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage die vanaf 1 augustus 2021 geldt. In de schoolgids moet worden vermeld dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

Scholen spelen een belangrijke rol bij het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling. Om scholen hierbij te ondersteunen is het Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs ontwikkeld. Het handelingskader biedt informatie over richtlijnen en afspraken waaraan een school minimaal moet voldoen.

Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

Mogelijkheden topsporttalentleerlingen op reguliere scholen

Wilt u maatwerk bieden aan een leerling die topsport beoefent? Het is nu mogelijk voor reguliere middelbare scholen om faciliteiten te bieden aan individuele talentvolle sporters met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus. Het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport biedt hierbij ondersteuning.

Mogelijkheden voor topsporttalentleerlingen op reguliere middelbare scholen

Update pilot praktijkgerichte programma’s

Samen met 136 pilotscholen wordt de komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg in het vmbo (GL en TL). Begin dit jaar werd het startschot gegeven voor deze pilot, waarbij we toewerken naar een start met leerlingen in het derde leerjaar vanaf schooljaar 2021/2022. Covid-19 heeft echter invloed op de pilot. Het ministerie van OCW biedt pilotscholen daarom enerzijds ruimte om -indien noodzakelijk- een extra voorbereidingsjaar te nemen en anderzijds gerichte ondersteuning om in augustus van start te gaan.

Update pilot praktijkgerichte programma’s

Doe mee aan het innovatietraject van Voortgezet Leren

Bij de presentatie van het Nationaal Onderwijsprogramma op 17 februari benoemde demissionair minister Slob hoe belangrijk het is dat er maatwerk wordt geboden aan leerlingen. Door de gevolgen van de coronacrisis is er namelijk meer én diverse ondersteuning nodig. Hoe organiseer je dat als school? Om aan de slag te gaan met deze en andere ontwikkelvragen organiseert Voortgezet Leren het innovatietraject. Scholen kunnen zich hiervoor kosteloos aanmelden.

Doe mee aan het innovatietraject van Voortgezet Leren

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag