Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

Scholen spelen een belangrijke rol bij het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling. Het nieuw ontwikkelde Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs ondersteunt scholen bij de uitvoering van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk.

Het handelingskader bevat een aantal richtlijnen en afspraken waaraan scholen minimaal moeten voldoen. Op een heldere manier wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een schoolbestuurder, schoolleider, aandachtsfunctionaris en ander onderwijspersoneel bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt in het handelingskader de ketensamenwerking rondom kindermishandeling en huiselijk geweld in beeld gebracht. 

Het handelingskader is ontwikkeld door de onderwijspartijen (AVS, PO-Raad en VO-raad) van de Beweging tegen Kindermishandeling.