Servicedocument en Q&A’s heropening v(s)o

Sinds 1 maart zijn de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs  weer open voor alle leerlingen. In praktijk was fysiek onderwijs al de norm voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs De afstandsmaatregel tussen leerlingen leidt ertoe dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn. De mogelijkheid om ook op andere locaties les te kunnen geven, kan ruimte bieden om toch zoveel mogelijk leerlingen fysiek onderwijs te bieden.

Servicedocument

Er is een aanvullend servicedocument met bijbehorende Q&A voor scholen beschikbaar. Het aanvullend servicedocument bevat onder andere nadere informatie over het beperken van het aantal verschillende contacten per persoon en een verscherpt bron- en contactonderzoek.

Aandacht voor specifieke groepen

Het is de bedoeling dat alle leerlingen minimaal een dag in de week onderwijs op school of op een externe locatie krijgen, met inachtneming van de coronaregels. Scholen hebben ruimte om te bepalen hoe ze de beschikbare tijd verdelen onder hun leerlingen. Dit moeten ze motiveren en goed afstemmen met de medezeggenschapsraad. We vragen scholen om daarbij nog steeds bijzondere aandacht te houden voor specifieke groepen, waaronder examenleerlingen.

Onderwijs op externe locaties

Met de heropening is ook geregeld dat het onderwijs op andere locaties dan de school kan worden gegeven. Dat er veel mogelijkheden zijn blijkt uit de berichtgeving over lessen in kerken, tennisbanen en zelfs in Paradiso.

Om scholen te ondersteunen in het organiseren van het onderwijs op externe locaties heeft het ministerie van OCW samen met de VO-raad en de VNG Q&A’s opgesteld. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de huidig geldende basisregels voor veiligheid en hygiëne ook volledig gelden voor de externe locaties. Ook dienen reisbewegingen zoveel mogelijk te worden beperkt. Het onderwijs dat wordt aangeboden op een externe locatie wordt meegeteld als onderwijstijd mits wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor onderwijstijd.

Contact met gemeenten

Als scholen een externe locatie willen inzetten is het aan te bevelen dat zij altijd eerst in overleg treden met de gemeente die verantwoordelijk is voor huisvesting. Gemeenten zijn in sommige gevallen ook eigenaar van andere (leegstaande) ruimtes, zoals sportzalen, of hebben zicht op mogelijkheden.

Er zal door het kabinet de komende weken worden bezien hoe breed de behoefte is aan extra ruimte, wat scholen en gemeenten zelf kunnen doen en of aanvullingen nodig zijn.