Servicedocument vervolg prestatiebox beschikbaar

In 2014 sloten de VO-raad en het ministerie van OCW het Sectorakkoord 2014-2018. In 2018 werd dit akkoord geactualiseerd en verlengd tot en met 2020. Voor het werken aan de ambities in het Sectorakkoord kregen schoolbesturen een bijdrage uit de Prestatiebox. Nu het Sectorakkoord is afgelopen, verandert hier één en ander in. Hierover hebben de VO-raad en het ministerie in het najaar van 2020 afspraken gemaakt.    

Geld prestatiebox blijft beschikbaar

De prestatieboxmiddelen blijven beschikbaar voor schoolbesturen. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 blijven inzetten om een aantal doelen uit het sectorakkoord vo te realiseren. Zo blijft 9 miljoen euro beschikbaar voor de zomerscholen en andere interventies om zittenblijven te voorkomen. 20 miljoen euro blijft beschikbaar voor het voorkomen en terugdringen van thuiszitten. En 88 miljoen blijft beschikbaar voor het verbeteren van strategisch personeelsbeleid en voor de begeleiding van startende leraren en schoolleiders.

Servicedocument

Het Servicedocument vervolg prestatiebox maakt inzichtelijk voor schoolbesturen welke middelen zij wanneer ontvangen, waarvoor ze kunnen worden ingezet, hoe de medezeggenschap moet worden betrokken bij de inzet van de middelen en hoe moet worden verantwoord. Ook bevat het document verwijzingen naar handleidingen en goede voorbeelden.