Nieuwe subsidieregeling ‘voorkomen onnodig zittenblijven in het voortgezet onderwijs’ gepubliceerd

Sinds 2015 stelt het Ministerie van OCW jaarlijks subsidie beschikbaar aan vo-scholen om onnodig zittenblijven met lente- en zomerscholen te voorkomen. Op grond van de op 9 maart jl. gepubliceerde subsidieregeling kan in 2021, 2023 en 2023 hiervoor opnieuw subsidie worden aangevraagd. Daarbij moeten aanvragers ook maatregelen treffen gericht op het structureel voorkomen van onnodig zittenblijven. Tussen 10 maart en 1 mei kan voor het jaar 2021 subsidie worden aangevraagd bij DUS-I.