Schoolsluiting, besluit eindexamens en ander nieuws voortgezet onderwijs

Dit is de laatste nieuwsbrief VO van een veelbewogen jaar, dat abrupt eindigt met opnieuw een sluiting van de schoolgebouwen en een overstap naar afstandsonderwijs. 2020 heeft een groot beroep gedaan op het onderwijs, en wij danken u voor uw  inzet en flexibiliteit.

Op naar een welverdiende kerstvakantie, wij wensen u fijne feestdagen en een hoopvol 2021!

Scholen dicht, onderwijs op afstand

Sinds woensdag 16 december zijn de scholen in het voortgezet onderwijs dicht. Deze situatie duurt voor nu tenminste tot en met vrijdag 15 januari 2021. Leerlingen krijgen dan onderwijs op afstand. Voor specifieke groepen leerlingen blijft fysiek onderwijs op de school nog wel mogelijk. Het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs blijven overwegend open.

Meer informatie over de sluiting en de gevolgen voor scholen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld. 

Op www.lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning om afstandsonderwijs vorm te geven. Hier vindt u ook een brede selectie van veel gestelde vragen over de schoolsluiting. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Scholen dicht, onderwijs op afstand

Besluit eindexamens VO 2021: flexibel examenrooster en extra herkansing

Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen, ook leerlingen die staatsexamen doen, een extra herkansing.

Besluit eindexamens VO 2021: flexibel examenrooster en extra herkansing

Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking in november is nu de uitwerking gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Besturen met scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

Extra hulp voor de klas

Subsidie voor ventilatie januari 2021 beschikbaar

Op 4 januari 2021 opent het loket voor de subsidieregeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Voor deze regeling is in totaal €100 miljoen beschikbaar.

Subsidie voor ventilatie januari 2021 beschikbaar

Subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 start de aanvraagperiode van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.  
U kunt de subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2021.

Subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari 2021

Herinnering regeling Schoolkracht

Sinds 25 november is de regeling Schoolkracht opengesteld voor aanvragen. Hiermee kunnen schoolleiders en leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs een eenmalige impuls van maximaal €30.000 aanvragen om van maart 2021 tot en met augustus 2022 een plan voor schoolontwikkeling verder te brengen en uit te voeren. Deze regeling is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Regeling Schoolkracht open: een impuls voor schoolontwikkeling

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Op 9 december hebben minister Slob en minister Van Engelshoven de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de nieuwste ramingen en ontwikkelingen op gebied van het lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt. De ministers schrijven dat het aantal zij-instromers in het po en het studenten op de pabo toeneemt. Ook in het voortgezet onderwijs zien we dat de zij-instroom aan populariteit wint.  Desondanks blijven de tekorten groot en moet ook de komende jaren onverminderd hard worden gewerkt om de tekorten aan te pakken.

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Maandrapportage continuïteit onderwijs tijdens corona

Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat kinderen onderwijs blijven krijgen. Door actief te monitoren kunnen scholen, sectororganisaties en het ministerie tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is.

Maandrapportage continuïteit onderwijs tijdens corona

Overgang po-vo: juist nu extra aandacht voor leerlingen in de brugklas

Het is dit jaar als gevolg van corona extra van belang om te monitoren of leerlingen in de brugklas onderwijs volgen op een niveau dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Door het wegvallen van de eindtoets en daarmee de kans op bijstelling van het advies, zijn meer leerlingen dan gebruikelijk niet op het voor hen meest passende niveau ingestroomd.

Overgang po-vo: juist nu extra aandacht voor leerlingen in de brugklas

Extra maatregel voor versneld afbouwen reserves samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden moeten voor 1 februari 2021 een gezamenlijk plan indienen om de reserves doelmatig te verminderen. Gebeurt dat niet of wordt het plan niet goedgekeurd, dan wordt het ondersteuningsbudget van alle samenwerkingsverbanden voor schooljaar 2021-2022 generiek gekort. Individuele samenwerkingsverbanden kunnen dit geld weer terug krijgen als zij onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs zitten óf als zij een eigen plan opstellen om de reserves af te bouwen. Dat plan moet worden afgestemd met de ondersteuningsplanraad en intern toezicht. 

Extra maatregel voor versneld afbouwen reserves samenwerkingsverbanden

Wetsvoorstel burgerschap aangenomen in Tweede Kamer

In november is het Wetsvoorstel verduidelijking burgerschap door de Tweede Kamer aangenomen. De wet zal naar verwachting vanaf aankomend schooljaar in werking treden. Hiermee wordt duidelijker vastgelegd wat er van scholen wordt verwacht. Er is ondersteuning beschikbaar.

Wetsvoorstel burgerschap aangenomen in Tweede Kamer

Nieuwe website: sterkmedezeggenschap.nl

Op de nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl vindt u alle informatie over medezeggenschap in het basis- en voortgezet onderwijs. De website biedt toegankelijke informatie over de spelregels bij medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen. Ook vindt u er inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.

Nieuwe website: sterkmedezeggenschap.nl

Leerlingen betrekken bij schoolontwikkeling

Schoolleiders voor de Toekomst betrekt leerlingen actief bij de vormgeving van het onderwijs voor de toekomst. Wilt u ook uw leerlingen betrekken bij uw schoolontwikkeling? Organiseer dan een leerlingensessie! Ontdek bijvoorbeeld de onderwijsvisie van leerlingen in de ‘Visiesessie en toekomstexpo’. Of bepaal samen met leerlingen de volgende stap in uw schoolontwikkeling in het ‘Actie-onderzoek’. Bekijk al het materiaal.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag