Extra maatregel voor versneld afbouwen reserves samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden moeten voor 1 februari 2021 een gezamenlijk plan indienen om de reserves doelmatig te verminderen. Gebeurt dat niet of wordt het plan niet goedgekeurd, dan wordt het ondersteuningsbudget van alle samenwerkingsverbanden voor schooljaar 2021-2022 generiek gekort. Individuele samenwerkingsverbanden kunnen dit geld weer terug krijgen als zij onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs zitten óf als zij een eigen plan opstellen om de reserves af te bouwen. Dat plan moet worden afgestemd met de ondersteuningsplanraad en intern toezicht.

Besturen van samenwerkingsverbanden PO en VO hebben een brief gekregen met een nadere toelichting op deze maatregel. De Sectorraad swv VO, het netwerk LPO, de PO-Raad en de VO-raad hebben gezamenlijk een coördinerende rol op zich genomen en een werkgroep opgezet om dit gezamenlijke plan op te stellen.