Oproep melden personeelstekorten, uitbreiding subsidie tweede lerarenopleiding en ander nieuws primair onderwijs

Oproep om actuele personeelstekorten door te geven

Scholen hebben in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata ontvangen met een link naar een vragenlijst om de tekorten op schoolniveau op te geven. Met deze uitvraag krijgen wij een beeld hoe groot de personeelstekorten zijn. Het is van groot belang dat uw school de uitvraag invult, ook als er geen of weinig tekorten zijn. Alleen zo kunnen we een goed landelijk beeld krijgen. U kunt de vragenlijst nog tot 22 oktober invullen. 

Oproep om actuele personeelstekorten door te geven

Subsidie tweede lerarenopleiding uitgebreid

De subsidie tweede lerarenopleiding is uitgebreid vanaf studiejaar 2021-2022. Het subsidiebedrag is verhoogd en leraren kunnen één jaar langer gebruikmaken van de subsidie. Leraren kunnen tot en met 31 december 2021 subsidie aanvragen via de website van DUO.

Subsidie tweede lerarenopleiding uitgebreid

Webinars over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

De bekostiging in het primair onderwijs wordt vereenvoudigd. Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 een basisbedrag per leerling en school. De PO-Raad organiseert op 27 oktober en 3 november een webinar waarin de vereenvoudiging wordt toegelicht.

Webinars over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Oproep: denk mee over open beleid maken bij OCW

We roepen enthousiaste scholieren, kunstenaars, theaterdirecteuren, wetenschappers, schoolbestuurders, mbo-studenten, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij de thema's onderwijs, cultuur of wetenschap op om met ons mee te denken. Wij proberen op het ministerie van OCW en bij onze uitvoeringsorganisaties altijd te werken met oog voor de praktijk en te toetsen of onze plannen goed gaan werken. Communiceren wij altijd voldoende open over waar we aan werken? Daar horen wij graag uw mening over. Denkt u ook met ons mee? Meld u dan hier aan. 

Oproep: denk mee over open beleid maken bij OCW

Op onderwijskennis.nl: kansrijke interventies leervertraging door corona

Onderwijskennis.nl deelt inzichten in kansrijke interventies voor het tegengaan van leerachterstanden door corona. Deze website wordt samengesteld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), in samenwerking met diverse partijen zoals universiteiten, NJi en onderwijsorganisaties. De inzichten kunnen u helpen bij het vormgeven van uw onderwijs. Benut de kennis uit onderzoek over directe instructie, het inhalen van achterstanden bij taal en rekenen, diverse vormen van tutoring, ouderbetrokkenheid en het aanbieden van meer onderwijs.

Op onderwijskennis.nl: kansrijke interventies leervertraging door corona

Leidraden over differentiatie en over onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat alle leerlingen de basisdoelen halen? En hoe kunnen verwachtingen van de leerkracht de prestaties van leerlingen beïnvloeden? Kennis en onderzoek hierover zijn gebundeld in twee nieuwe leidraden, gemaakt door praktijkprofessionals en onderzoekers en vertaald naar zes praktische aanbevelingen.

Leidraden over differentiatie en over onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Praktijkkaart 'Van thuis weer naar school'

In het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het doel is om hun ontwikkeling te ondersteunen en op die manier een verbeterde en duurzame verbinding met het onderwijs te realiseren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NP Onderwijs biedt voor de kinderen en jongeren die bij hen in beeld zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Ingrado hebben ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart opgesteld.

Praktijkkaart 'Van thuis weer naar school'

Routekaart afstandsonderwijs

De Stichting Zorgeloos naar School zet zich in voor leerlingen met een chronische aandoening in het regulier onderwijs. Het afgelopen jaar heeft de stichting veel vragen gekregen over de mogelijkheden van afstandsonderwijs voor leerlingen met een chronische aandoening. Zij heeft daarom in samenwerking met leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals een routekaart ontwikkeld voor leerlingen, ouders en scholen. Deze routekaart afstandsonderwijs is gratis te downloaden of te bestellen.

Routekaart afstandsonderwijs

Helpdesk schoolafval geopend

Het komende schooljaar ondersteunt Rijkswaterstaat initiatiefnemers die schoolafval willen voorkomen en restafval willen scheiden met de Helpdesk Schoolafval. Op de website vindt u alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan op één plek. Via een formulier kunt u vragen stellen en om ondersteuning vragen.

Helpdesk schoolafval geopend

500 miljoen extra voor salarissen in het primair onderwijs

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een motie van de VVD aangenomen die oproept om de salarissen in het primair onderwijs te verhogen met 500 miljoen euro. Met deze investering in de salarissen wordt waardering uitgesproken voor het personeel en wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van de leraar verhoogd. 

500 miljoen extra voor salarissen in het primair onderwijs

Kamerbrief en debat Leraren op hoofdlijnen

Eind september hebben de ministers Van Engelshoven en Slob een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het lerarentekort. Tijdens het Commissiedebat Leraren van 6 oktober sprak de Tweede Kamer uitvoerig over de aanpak van de tekorten. Veel onderwerpen die daarbij een rol kunnen spelen kwamen aan de orde, waaronder de 500 miljoen euro extra voor salarissen in het primair onderwijs. Ook riep Minister Slob alle scholen op om deel te nemen aan de uitvraag van de personeelstekorten om zo een goed landelijk beeld te krijgen.

Kamerbrief en debat Leraren op hoofdlijnen