Kamerbrief en debat Leraren op hoofdlijnen

Eind september hebben de ministers Van Engelshoven en Slob een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het lerarentekort. Tijdens het Commissiedebat Leraren van 6 oktober sprak de Tweede Kamer uitvoerig over de aanpak van de tekorten. Veel onderwerpen die daarbij een rol kunnen spelen kwamen aan de orde, waaronder de 500 miljoen euro extra voor salarissen in het primair onderwijs. Ook riep Minister Slob alle scholen op om deel te nemen aan de uitvraag van de personeelstekorten om zo een goed landelijk beeld te krijgen.

Kamerbrief

Voor het debat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken van het lerarentekort. 

Debat

Op 6 oktober vond het Commissiedebat Leraren plaats in de Tweede Kamer met beide ministers. In dit debat stond de aanpak van het lerarentekort centraal. Veel onderwerpen die daarbij een rol kunnen spelen kwamen aan de orde.

Zo is gesproken over onder andere: de 500 miljoen euro extra voor de salarissen in het primair onderwijs, de registratie van actuele personeelstekorten, leraren die geen vast contract krijgen in tijden van krapte, de daling van de vooraanmeldingen bij de pabo’s, het belang van goede begeleiding om uitval van personeel te voorkomen en de uitwerking van de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven. Daarnaast is ook gesproken over de relatie met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs), de arbeidsmarkttoeslag en het risico dat er meer zzp’ers komen. 

De investeringen in het onderwijs waren een belangrijk onderwerp van het debat. Er werd met name gesproken over de recente toekenning van 500 miljoen euro voor salarissen in het po en de inzet van de NP Onderwijsgelden. Minister Slob gaf aan verheugd te zijn met de mooie eerste stap in het dichten van de loonkloof in het onderwijs. Ook zei minister Slob dat scholen flink aan de slag zijn gegaan met de uitvoering van het NP Onderwijs. Wat de scholen doen en de effecten daarvan worden gemonitord. De voortgangsrapportage van eind oktober zal een eerste beeld geven van deze inzet.

Minister Van Engelshoven meldde dat na een aantal jaar van sterke groei er nu een daling in de vooraanmeldingen van de pabo te zien is. Dit zijn nog niet de definitieve cijfers, maar dit lijkt een zorgelijke ontwikkeling. Minister Van Engelshoven zet de mogelijkheden die er zijn om de instroom in de pabo te verhogen op een rij en zal de Tweede Kamer hierover in november informeren.