© RIVM

Zomereditie Primair Onderwijs

De Nieuwsbrief Primair Onderwijs ziet er anders uit dan voorheen. Dit heeft te maken met de overgang naar een ander systeem voor de nieuwsbrieven van de Rijksoverheid. In verband hiermee ontvangt u deze editie later dan gepland en hebben we de edities van de maanden juni en juli samengevoegd. We wensen u een prettige zomervakantie!

Curriculumherziening

Ongeveer 150 leraren en schoolleiders hebben de afgelopen periode gewerkt aan het actualiseren van het curriculum. Op 7 mei 2019 hebben zij hun voorstellen gepresenteerd. Wilt u weten hoe zij het nieuwe curriculum willen vormgeven? En wilt u inhoudelijk reageren op de voorstellen? U bent van harte uitgenodigd om tot en met 11 augustus uw feedback te geven. De voorstellen en andere informatie over de curriculumherziening vindt u op de website van Curriculum.nu.

Curriculumherziening

Handreiking schoolplan

Ten minste eenmaal per vier jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Zie ook de digitale handreiking Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Het schoolplan: wat moet en wat mag?

Urenuitbreiding voorschoolse educatie

Minister Slob heeft bekendgemaakt dat de urenuitbreiding in de voorschoolse educatie met zeven maanden wordt uitgesteld. Dit heeft hij op 21 mei 2019 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Aanleiding voor het uitstel is de krappe periode tussen de publicatie van het wijzigingsbesluit in november 2019 en de eerdere datum van 1 januari 2020. De inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 augustus 2020. Gemeenten kunnen al wel eerder beginnen met de uitbreiding.

Urenuitbreiding voorschoolse educatie

Geen leerlinggewichten meer registreren in BRON

Vanaf komend schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op een nieuwe manier verdeeld over de basisscholen. Hiervoor wordt een indicator gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanaf nu is het dus niet meer nodig het leerlinggewicht in te voeren in BRON. Met ingang van het nieuwe schooljaar is het ook niet meer mogelijk om het leerlinggewicht te registreren in BRON.

Verwerkersovereenkomst belangrijk voor bescherming persoonsgegevens

Het is belangrijk dat scholen een goede verwerkersovereenkomst sluiten met leveranciers van ict-diensten. De school is te allen tijde verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van leerlingen en beslist wat de leverancier wél en niet met de persoonsgegevens mag doen. In de overeenkomst staat wie waarvoor verantwoordelijk is en welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om de persoonsgegevens goed te beschermen.

Verwerkersovereenkomst belangrijk voor bescherming persoonsgegevens

Privacy van leerlingen: pseudonimisering

Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale leermiddelen optimaal te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem (ECK iD) aanmaken voor leerlingen. OCW onderstreept de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan besturen om zich aan te melden bij de Nummervoorziening die de pseudoniemen genereert. Het pseudoniem vloeit voort uit de nieuwe wetgeving over het pseudonimiseren van gegevens van leerlingen.

Privacy van leerlingen: pseudonimisering

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 1 augustus 2019 geldt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijsinstellingen. Dit verbod geldt voor leerlingen, personeelsleden, ouders en andere bezoekers in en rond de school. Het gaat bijvoorbeeld om een integraalhelm, een bivakmuts of een nikab. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Het gezicht mag bedekt worden als dit nodig is voor werk, bij sportbeoefening of tijdens evenementen of feesten. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting School en Veiligheid.

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Leerlingen op openbare scholen kunnen een uur godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs per week krijgen. Dit kan alleen op verzoek van de ouders én als er op de school  voldoende belangstelling voor is. Openbare scholen moeten vanaf komend schooljaar in de schoolgids opnemen dat dit aanbod mogelijk is. Deze lessen worden verzorgd vanuit het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Onderzoek inzet werkdrukmiddelen

Om de werkdruk te verminderen heeft het kabinet een akkoord gesloten met de vakbonden en de PO-Raad. Op grond van het werkdrukakkoord ontvangen scholen vanaf schooljaar 2018-2019 extra geld om werkdruk aan te pakken. Oberon onderzoekt in opdracht van OCW en de sociale partners hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van de maatregelen. Wij willen u vragen aan dit onderzoek mee te werken, als u hiervoor wordt benaderd.

Onderzoek inzet werkdrukmiddelen

Normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Het wetsvoorstel over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Na invoering van de nieuwe wetgeving gaat ook voor openbare scholen het private arbeidsrecht gelden. De ambtelijke aanstelling wordt dan vervangen door een arbeidsovereenkomst, zoals nu al het geval is voor bijzondere scholen. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2020.

Normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Convenant sponsoring op scholen verlengd

Spelregels over sponsoring op scholen zijn vastgelegd in het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. Dit convenant liep tot 1 januari 2019. De betrokken partijen hebben afgesproken om onderzoek te laten doen naar de werking van het convenant en vervolgens een nieuw convenant te sluiten, dat in 2020 moet ingaan. Het huidige convenant is met een jaar verlengd. Scholen kunnen ook de brochure Spelregels sponsoring op scholen raadplegen.

Convenant sponsoring op scholen verlengd

Teambeurs: nieuwe aanvraagronde

De nieuwe aanvraagronde voor de Teambeurs loopt van 15 juli tot en met 15 oktober 2019. Met deze beurs kunnen leraren samen een masteropleiding volgen, met een specifieke schoolontwikkelvraag als uitgangspunt. De regeling omvat tevens het in praktijk brengen van de opgedane kennis. Ook is er subsidie voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Er is geen subsidie meer voor het ontwikkelen van nieuwe masteropleidingen. Meer informatie wordt gepubliceerd op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidieregeling vrijroosteren leraren

Twintig schoolbesturen in het PO en VO kunnen gebruikmaken van de tweede subsidieronde om leraren vrij te roosteren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de kans om te investeren in activiteiten op het gebied van coaching en in intensieve begeleiding van leerlingen. Besturen die subsidie krijgen, zijn verplicht om mee te werken aan het monitoronderzoek en de evaluatie van deze regeling. Aanvragen is mogelijk sinds half juni.

Subsidieregeling vrijroosteren leraren

Pilot 'Meer inzicht in personeel-niet-in-loondienst'

Om beter zicht te krijgen op ontwikkelingen in de personeelsbezetting op scholen, wil OCW meer gegevens verzamelen over personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten en payrollers. OCW wil scholen hier niet onnodig over bevragen. Daarom onderzoekt DUO nu eerst in een pilot wat de beste manier is om deze gegevens te verkrijgen. Hoe meer partijen aan de pilot deelnemen, hoe beter we in beeld krijgen wat de beste werkwijze is. Alvast dank voor uw medewerking!

Meer inzicht in personeel-niet-in-loondienst

Subsidie voor herintreders

Schoolbesturen kunnen weer subsidie aanvragen voor herintreders in het primair onderwijs. Per herintreder is €2500 beschikbaar. Met deze subsidie kunnen bevoegde leraren die willen terugkeren in het onderwijs, ondersteuning en begeleiding krijgen. Bij het bestrijden van het lerarentekort is een van de opties een terugkeer van mensen die eerder buiten het onderwijs aan het werk zijn gegaan of die – op dit moment – geen baan hebben.

Subsidie voor herintreders

Tel mee met taal

Via het project 'Tel mee met Taal' stelt de Rijksoverheid subsidie beschikbaar voor het voorkomen en verminderen laaggeletterdheid. Ook het primair onderwijs kan een beroep doen op deze regeling. Het geld is vooral bedoeld om ouders met een lage taalvaardigheid beter in positie te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om subsidies voor taaltrajecten, aanbod om de digitale vaardigheden van ouders te vergroten, (voor)leestrainingen of betere gespreksvaardigheden.

Tel mee met taal

Conferentie samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Speciaal en regulier onderwijs werken steeds vaker samen. Om meer maatwerk en écht passend onderwijs te bieden aan leerlingen die wat meer nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod. Dit gebeurt op veel verschillende manieren, zoals maatwerkarrangementen in vmbo en vso, verbrede toelating in het sbo, 'samenwonen' in één gebouw of integratie van verschillende schooltypen. Op 20 september 2019 kunt u meedoen aan een landelijke conferentie over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs in PO en VO.

Onderzoek rekenen/wiskunde en dyscalculie

Het ministerie van OCW laat onderzoek doen naar hoe leerkrachten en docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk omgaan met de protocollen voor Ernstige reken/wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Een van de vragen is of leraren hierbij ondersteuning nodig hebben. Leerkrachten, docenten en rekencoördinatoren worden opgeroepen om zich aan te melden als deelnemer aan dit onderzoek.

Onderzoek rekenen/wiskunde en dyscalculie

Nieuwe telefoonnummers Informatiecentrum Onderwijs (DUO)

Vanaf 1 juli 2019 heeft het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) van DUO nieuwe telefoonnummers. Omdat DUO ondertussen is verhuisd naar Den Haag, zijn de Zoetermeerse nummers omgezet naar Haagse nummers. Voor het primair onderwijs kunt u, op werkdagen van 9-13 uur, bellen naar 070-757 51 11. Alle scholen zijn door DUO geïnformeerd over de gewijzigde telefoonnummers. Vragen aan DUO over uitvoering en bekostiging kunt u ook per mail stellen via: ico@duo.nl.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag