Convenant sponsoring op scholen verlengd

Scholen zijn wettelijk verplicht om na te denken over sponsoring en vast te leggen hoe ze omgaan met materiële en/of geldelijke bijdragen anders dan de vrijwillige ouderbijdrage. Om scholen te helpen bij het bepalen van dit 'sponsorbeleid' is er het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. Dit convenant is – met enige technische wijzigingen – verlengd tot en met eind 2019. In de tussenliggende periode vindt een evaluatie plaats van de effecten van deze afspraken over sponsoring in het funderend onderwijs. De uitgangspunten van het convenant zijn ook te vinden in de digitale brochure 'Spelregels sponsoring op scholen'.

MR moet instemmen
Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, moet dat zorgvuldig gebeuren. Sponsoring mag het onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor mag geen misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. Reclame in lesmaterialen en leermiddelen is niet toegestaan. En sponsoring is alleen mogelijk als de medezeggenschapsraad (MR) ermee heeft ingestemd. Het convenant sponsoring is bedoeld om scholen te helpen om goede afwegingen te maken over het aannemen van bijdragen van derden. Het convenant is ondertekend door de sectororganisaties PO en VO, de vakbonden, organisaties van leerlingen en ouders, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Groep Educatieve Uitgeverijgen.

Onderzoek
Onderdeel van de evaluatie van het convenant is een enquête onder schoolleiders en MR-leden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan. Uw ervaringen met sponsoring en de mening van scholen en MR-leden zijn belangrijk om een helder beeld te krijgen van mogelijkheden en knelpunten bij het omgaan met sponsoring. Wij hopen dat u wilt meedoen aan het onderzoek, als Regioplan uw school hiervoor benadert. Uw medewerking aan dit onderzoek is belangrijk en wordt dus op prijs gesteld door alle betrokken organisaties. De ondertekenaars van het convenant zullen de resultaten van de evaluatie meenemen in het nieuwe convenant dat vanaf 2020 zal gelden.