Brief minister aan leerwerkbedrijven en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de brief die de minister onlangs aan de leerbedrijven stuurde, de voortgang van de vervolgaanpak laaggeletterdheid en de Toekomstverkenning.

Brief minister aan leerbedrijven

Begin dit jaar hebben alle partners in en rondom het middelbaar beroepsonderwijs afspraken gemaakt om er samen voor te zorgen dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. Zoals betere stagebegeleiding, passende stagevergoeding, het uitbannen van stagediscriminatie en voldoende stageplaatsen. Al deze afspraken zijn vastgelegd in het Stagepact mbo. Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben alle leerbedrijven van minister Robbert Dijkgraaf een brief ontvangen om hier met elkaar mee aan de slag te gaan. Met als doel om van iedere student een succes te maken!

Brief minister aan leerbedrijven

Voortvarende start en monitoringsplan voor Werkagenda en Stagepact mbo

Sinds in februari de Werkagenda mbo en het Stagepact mbo zijn ondertekend is er hard gewerkt om studenten, instellingen en praktijkopleiders actief te betrekken bij de uitvoering ervan. Alle partijen zijn samen aan de slag gegaan om de positie van mbo-studenten te versterken en hen zo kansrijk mogelijk op te leiden. De minister van OCW schetst in een brief aan de Tweede Kamer wat er al in gang is gezet. In het monitoringsplan ‘Zicht op wat werkt’ beschrijft hij hoe hij de voortgang op de gezamenlijke doelen de komende jaren in kaart zal brengen.

Voortvarende start en monitoringsplan voor Werkagenda en Stagepact mbo

Vandaag is het 2040! Fundamentele keuzes voor de toekomst

Op vrijdag 8 september heeft de minister het rapport over de toekomstverkenning voor het mbo, ho en de wetenschap naar de Tweede Kamer gestuurd. De Toekomstverkenning is uitgevoerd door een consortium van onderzoeksbureaus, te weten KBA Nijmegen, ResearchNed, CHEPS, Andersson Elffers Felix (AEF) en het Kohnstamm Instituut. In een kort tijdbestek hebben zij zoveel mogelijk informatie en gedachten over de toekomst van het vervolgonderwijs en de wetenschap verzameld.

Vandaag is het 2040! Fundamentele keuzes voor de toekomst

Extra aandacht voor mbo in OESO-rapport Education at a Glance 2023

Op 12 september publiceerde de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) het rapport Education at a Glance 2023 (EAG 2023). Deze jaarlijkse publicatie bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het rapport biedt OCW waardevolle informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel. Dit jaar krijgt het middelbaar beroepsonderwijs extra aandacht in de publicatie.

Extra aandacht voor mbo in OESO-rapport Education at a Glance 2023

Subsidieregelingen Onderwijsregio’s en Voorlopers onderwijsregio’s gepubliceerd

De Subsidieregeling Onderwijsregio’s en de Subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s zijn gepubliceerd. In een onderwijsregio zorgen schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep samen voor voldoende en goed opgeleid onderwijspersoneel. In dit nieuwsbericht informeren we je over deze subsidies en over de aanvraagperiodes.

Subsidieregelingen Onderwijsregio’s en Voorlopers onderwijsregio’s gepubliceerd

Ondersteun je studenten en vraag subsidie voor financiële educatie aan

Goed leren omgaan met geld gaat niet vanzelf. Veel mbo’ers komen financieel op eigen benen te staan tijdens hun studie en weten niet altijd wat ze moeten doen of regelen. Om studenten hierin te ondersteunen kunnen mbo-scholen €25.000 tot €400.000 aanvragen voor financiële educatie op school. Hiermee kunnen mbo-scholen bijvoorbeeld eigen docenten trainen in het geven van geldlessen of persoonlijke financiële begeleiding organiseren. Je kunt vanaf 18 september tot en met 16 oktober subsidie aanvragen voor financiële educatie en begeleiding op jouw school.

Ondersteun je studenten en vraag subsidie voor financiële educatie aan

Comeniusprogramma: inschrijvingen geopend & commissieleden gezocht

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opent de inschrijvingen voor het Comeniusprogramma, nu – naast ho - voor het eerst ook voor mbo. Het doel van het Comeniusprogramma is om bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het vervolgonderwijs in Nederland. Daarnaast zoekt het NRO ook naar onderwijsprofessionals die willen deelnemen aan de beoordelingscommissies die zich buigen over voorstellen/voordrachten voor onderwijsinnovatieprojecten en daarover advies uitbrengen.

Comeniusprogramma: inschrijvingen geopend & commissieleden gezocht

Meld je nu aan voor één van de meedenk-sessies basisvaardigheden in het mbo

Goede basisvaardigheden zijn een belangrijke randvoorwaarde om mee te komen in de samenleving en de arbeidsmarkt. We willen mbo-studenten hierin een stevige basis bieden. De rol van docenten is hierbij essentieel. Maar hoe versterken we de kwaliteit van docenten basisvaardigheden in het mbo? Denk mee en meld je nu aan voor één van de sessies in september of oktober!

Meld je nu aan voor één van de meedenk-sessies basisvaardigheden in het mbo

Denk tot 25 september mee over de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt!

Tot 25 september a.s. staat de internetconsultatie open voor het wetsvoorstel Verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt. Met dit wetsvoorstel worden onder andere de regels rondom onderwijstijd en het niet-bekostigd onderwijs gewijzigd. Ook wordt de loskoppeling van de keuzedelen geregeld. Graag nodigen we je uit om het wetsvoorstel te bekijken en je vragen en opmerkingen door te geven!

Denk tot 25 september mee over de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt!

Studietoeslag voor mbo-studenten met een functiebeperking

Het nieuwe schooljaar is van start. Voor (nieuwe) studenten met een handicap of chronische ziekte kan studeren uitdagend zijn. Om deze studenten te ondersteunen zijn er verschillende regelingen, zoals de studietoeslag (voorheen: de individuele studietoeslag). De studietoeslag is een financieel steuntje in de rug voor studenten die vanwege hun functiebeperking niet kunnen werken naast hun studie. Ook mbo-studenten kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Studietoeslag voor mbo-studenten met een functiebeperking

DUO campagne: Lesgeld 2023-2024

Voltijd mbo-studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder waren, moeten lesgeld betalen aan DUO. In september krijgen zo’n 250.000 mbo-studenten hiervoor de lesgeldrekening. Om dit extra onder de aandacht te brengen in het mbo is DUO eind augustus de campagne ‘Lesgeld 2023-2024’ gestart.

DUO campagne: Lesgeld 2023-2024

Vraag over studentenwelzijn of in- en doorstroom? Haal de Vliegende Brigade naar jouw instelling!

Voor je studenten wil je het allerbeste. Het verbeteren van hun welzijn en een soepele instroom, doorstroom en uitstroom zijn thema’s waaraan onderwijsinstellingen op dit moment veel aandacht geven. Dat leidt soms tot lastige vragen waarop je lang niet altijd een antwoord hebt. Daarom is er de Vliegende Brigade: een groep onderzoekers met expertise op studentenwelzijn én in-, door- en uitstroom.

Vraag over studentenwelzijn of in- en doorstroom? Haal de Vliegende Brigade naar jouw instelling!

Ontdek pareltjes uit het mbo tijdens de MOOC dialogisch valideren

Vanaf 11 september kun je vier weken meedoen met een MOOC (Massive Open Online Course) over dialogisch valideren en andere onderwijsvernieuwingen in het mbo. Je kunt je nog aanmelden! De MOOC is een initiatief van MBOin2030, een open beleidsaanpak die een impuls wil geven aan de toekomstbestendigheid van het mbo, zowel voor jonge studenten als voor volwassenen.

Ontdek pareltjes uit het mbo tijdens de MOOC dialogisch valideren

Bezoek Arnhem op de Dag van de Stad op 9 oktober 2023

Net als eerdere edities, heeft het ministerie van OCW ook nu weer meegedacht en bijgedragen aan de jaarlijkse Dag van de Stad die dit jaar op maandag 9 oktober in Arnhem plaatsvindt. Er is een zeer inspirerend en veelzijdig programma dat overigens al begint op de avond van 8 oktober en de hele maandag (9 oktober) vult. Er is voor elk wat wils.

Bezoek Arnhem op de Dag van de Stad op 9 oktober 2023

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag