Studietoeslag voor mbo-studenten met een functiebeperking

Het nieuwe schooljaar is van start. Voor (nieuwe) studenten met een handicap of chronische ziekte kan studeren uitdagend zijn. Om deze studenten te ondersteunen zijn er verschillende regelingen, zoals de studietoeslag (voorheen: de individuele studietoeslag). De studietoeslag is een financieel steuntje in de rug voor studenten die vanwege hun functiebeperking niet kunnen werken naast hun studie. Ook mbo-studenten kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Een voorwaarde voor de studietoeslag is dat de student studiefinanciering ontvangt. Minderjarige mbo-studenten die alleen recht hebben op een reisproduct hebben geen recht op de studietoeslag. Hun ouders hebben namelijk nog recht op kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget. Studenten met een Wajong-uitkering hebben geen recht op de studietoeslag.

De studietoeslag valt onder de Participatiewet en wordt uitgevoerd door gemeenten. Studenten moeten de studietoeslag aanvragen in de gemeente waar zij wonen. De gemeente laat de student dan beoordelen door een onafhankelijk arts. Er moet namelijk sprake zijn van een structurele functiebeperking. De student kan de studietoeslag aanvragen met terugwerkende kracht als de student in het verleden aantoonbaar voldeed aan de voorwaarden. De terugwerkende kracht is van toepassing op de periode vanaf 1 april 2022.

Bedragen

Voor de studietoeslag gelden minimummaandbedragen per leeftijdscategorie, net zoals bij het wettelijk minimumjeugdloon. Deze bedragen worden ieder halfjaar aangepast en zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Sinds 1 juli 2023 is de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie:

  • 18-jarigen: € 167,17;
  • 19-jarigen: € 200,60;
  • 20-jarigen: € 267,47;
  • 21-jarigen en ouder: € 334,34;

Dit zijn nettobedragen. Gemeenten mogen per leeftijdscategorie een hoger bedrag vaststellen. Voor meer informatie over de voorwaarden, bedragen en het aanvragen kun je contact opnemen met de gemeente waar de student woont.

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie een stagevergoeding krijgen, behouden deels het recht op de studietoeslag. Is de stagevergoeding meer is dan € 197,15? Dan wordt het deel dat hoger is dan € 197,15 euro van de studietoeslag afgetrokken. Het vermogen van de student of diens ouders telt sinds april 2022 niét mee voor de studietoeslag.

Kijk voor meer informatie over studietoeslag op de website van de Rijksoverheid. Ook heeft Divosa een handreiking opgesteld voor professionals. Daarin worden de verschillen met de oude regeling (van voor 1 april 2022) toegelicht. Voor studenten is er de website mbotoegankelijk.nl interessant. Daar vinden ze niet alleen informatie over de studietoeslag, maar ook over alle andere (financiële) regelingen die er zijn om hen een steuntje in de rug te geven.

Wijs studenten ook op het mbo-studentenfonds!

Twee jaar geleden is het mbo-studentenfonds van start gegaan. Hiermee kunnen scholen studenten in een lastige financiële situatie ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanschaffen van schoolboeken en licenties. Het fonds kan ook worden ingezet om studenten te ondersteunen die actief zijn in medezeggenschap of in een andere bijzondere situatie verkeren. Met de start van het nieuwe schooljaar zijn veel nieuwe studenten begonnen aan een mbo-opleiding. Ook studenten die al langer studeren, kunnen te maken hebben met situaties waardoor zij aanspraak kunnen maken op het studentenfonds. Zij weten echter niet altijd dat het studentenfonds bestaat of hoe zij er een beroep op kunnen doen. Wijs je studenten dus ook op het studiefonds!

Meer over het mbo-studentenfonds lees je hier.