Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt onder meer aandacht besteed aan de extra middelen in het derde steun- en herstelpakket, waaronder jeugdwerkloosheid. Verder wordt in deze nieuwsbrief ingegaan op het actieplan stages en leerbanen, de nieuwe brochure 'Ruimte in regels' voor een flexibel mbo-aanbod voor een leven lang ontwikkelen en andere actualiteiten in het middelbaar beroepsonderwijs.

Met deze nieuwsbrief houden wij u - door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode - op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. 

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in november 2020.

Derde herstelpakket, jeugdwerkloosheid en praktijkleren in het mbo

De eerste twee crisispakketten waren gericht op de korte termijn (2020) en op het verminderen van de gevolgen van de crisis. Het derde crisispakket biedt een voortzetting van belangrijke onderdelen uit de eerdere pakketten, zoals de financiële steun voor ondernemers, ontwikkeladvies en online scholing. Daarnaast worden investeringen versneld en wordt de ondersteuning van mensen versterkt.

Derde herstelpakket, jeugdwerkloosheid en praktijkleren in het mbo

Actieplan stages en leerbanen

De coronacrisis heeft impact op de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten. Samen met SBB, mbo-instellingen en nationale en regionale partners werkt het ministerie van OCW aan het beschikbaar houden van zoveel mogelijk stageplaatsen voor mbo-studenten. Daartoe is onder andere het actieplan stages en leerbanen opgezet. Op basis van dat plan worden stageplekken en leerbanen geworven via gerichte belacties naar erkende leerbedrijven, het bij elkaar brengen van de vraag en het aanbod van stages en leerbanen en het werven van nieuwe leerbedrijven.

Actieplan stages en leerbanen

Nieuwe brochure ‘Ruimte in regels’ voor een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

De nieuwe brochureRuimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo en is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen.

Nieuwe brochure ‘Ruimte in regels’ voor een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

Nieuwe regeling groene certificaten

Op 1 augustus is de Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW in werking getreden. Deze vervangt de vroegere Regeling certificaten groen beroepsonderwijs van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als aanvulling op de nieuwe regeling is in juli een handreiking verstuurd naar de mbo-instellingen. Ook zijn uitvoeringsafspraken gemaakt tussen alle partijen die te maken hebben met de groene certificaten. 

Nieuwe regeling groene certificaten

Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Zes samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-instellingen krijgen circa € 2.9 miljoen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijstrajecten voor werkenden en werkzoekenden. De subsidie draagt bij aan krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen en een sterkere samenwerking met werkgevers, gemeenten, UWV en andere partners. Zo kan via bij- en omscholing worden gezorgd voor een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Meer ruimte voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs)

Met de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo hebben vmbo-scholen en mbo-instellingen vanaf dit schooljaar de mogelijkheid om met hun regionale partners een gezamenlijk onderwijsprogramma in te richten en vernieuwend onderwijs op maat aan jongeren te bieden. Zo kan ononderbroken doorgeleerd worden voor een startkwalificatie en worden de overgangen versoepeld. Er is veel ruimte om samen met regionale partners invulling te geven aan deze doorlopende leerroutes.

Meer ruimte voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs)

Model voor de mbo-verklaring

Vanaf augustus 2021 ontvangen studenten, die het mbo zonder diploma verlaten, een mbo-verklaring. In de mbo-verklaring zijn de resultaten opgenomen die de student wél heeft behaald. De mbo-verklaring kan zo bijdragen aan het vinden van werk en/of terugkeer naar het mbo. Het model voor de mbo-verklaring wordt vastgelegd in een regeling. Het ministerie voert een internetconsultatie uit voor deze regeling.

Model voor de mbo-verklaring

Ontwikkelingen veranderaanpak keuzedelen

In december 2019 heeft Minister van Engelshoven haar veranderaanpak keuzedelen aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Sindsdien hebben er volop ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo wordt bij de eerst volgende vaststelling van nieuwe keuzedelen in oktober, geen koppeling meer aangebracht voor nieuwe keuzedelen aan kwalificaties.

Ontwikkelingen veranderaanpak keuzedelen

ISK en nieuwkomers

Hoe kunnen ISK-leerlingen met voldoende taalbagage soepel doorstromen naar het regulier onderwijs? Hierover hebben LOWAN (ondersteunt nieuwkomers onderwijs in po en vo) en ITTA (kennisinstituut voor taalontwikkeling, onderdeel van de UvA) een inspiratiedocument gemaakt met aanbevelingen voor ISK en regulier onderwijs over “doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd”.  

ISK en nieuwkomers

Instellingsprognose; nieuwe instellingsprognose tool

Sinds schooljaar 2016/2017 maakt DUO de instellingsprognose t.b.v. de mbo-instellingen. Door middel van deze instellingsprognose hebben de instellingen voor de toekomstige jaren inzicht in het verwachte aantal studenten. DUO is, samen met OCW en de MBO Raad, de afgelopen periode bezig geweest de mogelijkheden te verkennen om verbeteringen door te voeren in deze instellingsprognoses en heeft ook een tool gemaakt waarmee de instellingen zelf aan de ‘knoppen kunnen draaien’. De nieuwe tool is 15 september jl. op de website van DUO geplaatst.

Instellingsprognose; nieuwe instellingsprognose tool

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Het Servicedocument schoolkosten mbo wordt dit najaar geëvalueerd. Onderdeel van het onderzoek is een online enquête. Wij vragen onderwijspersoneel dat betrokken is bij de schoolkosten (denk daarbij aan opleidingsmanagers, docenten en directeuren) de enquête in te vullen via de volgende link. Ook stellen wij het op prijs als medewerkers van mbo-instellingen de link verspreiden naar (andere) medewerkers die betrokken zijn bij de schoolkosten.

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag