Nieuwe regeling groene certificaten

Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs

Op 1 augustus is de Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW in werking getreden. Deze vervangt de vroegere Regeling certificaten groen beroepsonderwijs van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als aanvulling op de nieuwe regeling is in juli een handreiking verstuurd naar de mbo-instellingen. Ook zijn uitvoeringsafspraken gemaakt tussen alle partijen die te maken hebben met de groene certificaten. 

In januari 2018 heeft de minister van OCW de verantwoordelijkheid voor het stelsel van het groene beroepsonderwijs overgenomen van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hierdoor is de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs van het ministerie van EZK onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW komen te vallen. Omdat de informatie in deze  regeling niet meer actueel was en in de dagelijkse onderwijspraktijk zorgde voor onduidelijkheid bij de mbo-instellingen, is besloten een nieuwe regeling voor de groene certificaten te maken. Dit had ook als voordeel dat de regeling beter zou passen bij de overige wet- en regelgeving van OCW voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Wat is er zo bijzonder aan de groene certificaten en waarom is niet besloten ze gewoon op te nemen in de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs? De groene certificaten zijn verbonden aan een aantal beroepsgerichte onderdelen en keuzeonderdelen van kwalificaties in het opleidingsdomein ‘Voedsel, natuur en leefomgeving’ van het groen middelbaar beroepsonderwijs. Het bijzondere aan deze groene certificaten is dat ze betrekking hebben op wettelijke beroepsvereisten waaraan voldaan moet worden bij de uitoefening van beroepen of de uitvoering van werkzaamheden in sectoren waarvoor de ministeries van EZK en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) verantwoordelijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wettelijke beroepsvereisten voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of de bestrijding van ongedierte. Juist omdat deze groene certificaten uitsluitend betrekking hebben op wettelijke beroepsvereisten is er niet voor gekozen ze toe te voegen aan de regeling voor de mbo-certificaten. Mbo-certificaten hebben immers niet of hooguit deels betrekking op wettelijke beroepsvereisten.   

In de afgelopen 2 jaar heeft onder leiding van het ministerie van OCW een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, de MBO Raad, DUO, de SBB, het Bureau Erkenningen en vertegenwoordigers van de mbo-instellingen gewerkt aan de nieuwe regeling en aan een handreiking over groene certificaten. In de werkgroep zijn onder andere afspraken gemaakt over de registratie van de certificaten door DUO en over het afgeven van licenties door Bureau Erkenningen aan studenten die een groen certificaat hebben behaald ten behoeve van de beroepspraktijkvorming. Verder hebben de ministeries van OCW en LNV afspraken gemaakt over hun rolverdeling in het geval dat aanpassing van de groene certificaten nodig is; EZK en LNV blijven inhoudelijk verantwoordelijk voor de wettelijke beroepsvereisten en de groene certificaten, OCW is verantwoordelijk voor de aanpassing en publicatie van de regeling.    

De nieuwe regeling voor de groene certificaten, de handreiking en de gemaakte afspraken moeten de mbo-instellingen meer duidelijkheid en houvast geven over hoe in de praktijk van het diplomagericht onderwijs en het contractonderwijs om te gaan met de groene certificaten.

Bijgaand de link naar de nieuwe regeling groene certificaten.