Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Zes samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-instellingen krijgen circa € 2.9 miljoen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijstrajecten voor werkenden en werkzoekenden. De subsidie draagt bij aan krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen en een sterkere samenwerking met werkgevers, gemeenten, UWV en andere partners. Zo kan via bij- en omscholing worden gezorgd voor een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

In de periode 2019 -2021 stelt minister van Engelshoven in totaal circa € 20 miljoen beschikbaar voor het ontwikkelen van een divers aanbod van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. De succesvolle aanvragers van de tweede ronde zetten in op een variatie aan werkvormen, nieuwe leertechnologieën en leermiddelen. Samenwerkingsverbanden die gebruik hebben gemaakt van verlenging van de indieningstermijn in juni worden in de loop van november geinformeerd. U vindt hier alle gehonoreerde projectvoorstellen.

De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijk deskundigenpanel. Het panel bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven.

Verruiming aanvraagtermijn derde ronde

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen hebben dit jaar nog de mogelijkheid om een voorstel in te dienen. Vanwege de coronacrisis is de sluitingsdatum van 1 oktober verlengt tot en met 15 december 2020. De daarop volgende en tevens laatste aanvraagronde is in oktober 2021. U vindt hier informatie over de aanvraagprocedure.

Woordwolk met meerdere woorden over digitale bijeenkomst lerend netwerk flexibel onderwijs voor mbo
Woordwolk digitale bijeenkomst lerend netwerk flexibel onderwijs voor mbo