Actieplan stages en leerbanen

De coronacrisis heeft impact op de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten. Samen met SBB, mbo-instellingen en nationale en regionale partners werkt het ministerie van OCW aan het beschikbaar houden van zoveel mogelijk stageplaatsen voor mbo-studenten. Daartoe is onder andere het actieplan stages en leerbanen opgezet. Op basis van dat plan worden stageplekken en leerbanen geworven via gerichte belacties naar erkende leerbedrijven, het bij elkaar brengen van de vraag en het aanbod van stages en leerbanen en het werven van nieuwe leerbedrijven.

Het kabinet heeft extra middelen uitgetrokken om het actieplan stages en leerbanen te kunnen intensiveren. Er wordt bij de uitwerking specifiek aandacht besteed aan de positie van kwetsbare jongeren en jongeren met een fysieke of psychische beperking. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden voor om-, bij- of opscholing van werkenden en werkzoekenden via het mbo-onderwijs. In oktober volgt een eerste voortgangsrapportage over de resultaten die het actieplan tot dan toe heeft opgeleverd.

Samen met de voorzitter van MKB Nederland heeft de minister van OCW, gesteund door premier Rutte, bovendien een extra oproep gedaan aan bedrijven om vooral stageplaatsen en leerbanen beschikbaar te houden. Ook noemde de minister enkele succesvolle voorbeelden van regionale acties van gemeenten en fondsen om studenten in het mbo aan een stageplaats te helpen. Meer voorbeelden van succesvolle initiatieven zijn te vinden op de website sbbhelpt.nl. Hier is ook praktische informatie te vinden voor scholen, studenten en bedrijven over de situatie rondom stages in het mbo.

Op 28 april 2020 is over het SBB-actieplan stages en leerbanen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In oktober 2020 zal de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd worden.