Extra hulp voor de klas, update eindexamens en ander nieuws voortgezet onderwijs

Extra hulp voor de klas

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en mbo-instellingen extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

Extra hulp voor de klas

Update over de eindexamens in het voortgezet onderwijs schooljaar 2020-2021

Voor de kerst komt er duidelijkheid over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. De inzet is dat de examens dit jaar doorgaan. Inmiddels is al wel bekend dat het beroepsgerichte profielvak in het vmbo dit jaar wordt afgesloten met een schoolexamen. De opgaven van het centraal schriftelijk en praktisch examen zijn wel beschikbaar, scholen kunnen deze nu desgewenst gebruiken in het schoolexamen.

Update over de eindexamens in het voortgezet onderwijs schooljaar 2020-2021

Verbeteraanpak passend onderwijs

In november zijn enkele belangrijke keuzes gemaakt over de toekomst van het passend onderwijs. De Minister heeft de beleidsreactie op de evaluatie van het passend onderwijs en de onderwijs-zorg brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Beide brieven gaan over de aanpak voor leerlingen die extra aandacht, ondersteuning en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op 16 november debatteerde minister Slob met de Tweede Kamer over deze maatregelen.

Verbeteraanpak passend onderwijs

Aankondiging regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling

Vanaf 25 november gaat een nieuwe regeling van start: de regeling Schoolkracht. Hiermee kunnen schoolleiders en leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs een eenmalige impuls van maximaal €30.000 aanvragen om van maart 2021 tot en met augustus 2022 een plan voor schoolontwikkeling verder te brengen en uit te voeren. Deze regeling is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Aankondiging regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling

Stagemarkt.nl en Meldpunt Stagetekorten

Ten tijde van corona kan het lastig zijn om een geschikte stageplek te vinden voor uw v(s)o-leerling. Op Stagemarkt.nl biedt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een overzicht van leerbedrijven en beschikbare stageplaatsen voor vmbo-, pro- en vso-scholen. Wanneer de juiste stageplaats niet via stagemarkt.nl kan worden gevonden kunt u ook contact opnemen met de SBB-adviseur jongeren met een beperking in uw regio. Ook kunnen scholen, leerlingen of ouders een stagetekort melden bij het Meldpunt Stagetekorten.

Stagemarkt.nl en het Meldpunt Stagetekorten

WVO 2020: beter bruikbaar, inhoud ongewijzigd

Met de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) wordt de huidige Wet op het voorgezet onderwijs (WVO) vervangen door een meer consistente, toegankelijke en voor de praktijk beter bruikbare wet. De vormgeving van de WVO is veranderd, maar de inhoud is in de WVO 2020 hetzelfde gebleven.

WVO 2020: beter bruikbaar, inhoud ongewijzigd

Deelnemers gezocht voor online onderzoek tekortvakken

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs concentreert zich rond enkele specifieke vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Latijn, Grieks, Nederlands, Frans en Duits. Er is op dit moment onvoldoende zicht op de vakspecifieke knelpunten die deze tekorten veroorzaken. Tegen deze achtergrond voeren het CAOP en MOOZ Onderzoek in opdracht van OCW momenteel een onderzoek uit. Wij nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen

Deelnemers gezocht voor online onderzoek tekortvakken

Volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?

Lees hier de brief van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) aan alle eindexamenkandidaten havo en vwo en hun ouders/verzorgers over de voorbereiding om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. Ook vindt u hier een folder met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering.

Volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?

Financieel slim studeren met een beperking

Hebben studenten moeite met studeren in het hoger onderwijs vanwege bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, autisme of een chronische ziekte? Het is nog niet bij iedereen bekend dat studenten met een functiebeperking in bepaalde situaties aanspraak kunnen maken op extra financiële voorzieningen. De handige factsheet “Financieel slim studeren met een beperking” laat zien wat de mogelijkheden zijn.

Financieel slim studeren met een beperking

Webinar vrijheid van meningsuiting veilig bespreken op 1 december

School & Veiligheid organiseert op 1 december samen met TerInfo het webinar  ‘Hoe bespreek je de vrijheid van meningsuiting op een veilige manier in de klas’. Leraren kunnen zich hiervoor kosteloos aanmelden. In een gezamenlijke brief  aan de Tweede Kamer gaan de ministers Slob en Van Engelshoven in op het belang van de vrijheid van meningsuiting op scholen, het ondersteunen van leraren en scholen en de waarde van goed burgerschapsonderwijs.

Webinar vrijheid van meningsuiting veilig bespreken op 1 december

Webinar doorlopende leerroutes vmbo–mbo op 14 december

Met de Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo hebben scholen voor vmbo en instellingen voor mbo vanaf dit schooljaar de mogelijkheid om met regionale partners een gezamenlijk onderwijsprogramma in te richten en vernieuwend onderwijs op maat aan te bieden. Zo kan ononderbroken worden doorgeleerd voor een startkwalificatie en worden overgangen versoepeld. Bent u benieuwd hoe u een doorlopende leerroute vormgeeft? Meld u dan aan voor het webinar over de doorlopende leerroute Zorg & Welzijn op 14 december.

Webinar doorlopende leerroutes vmbo–mbo op 14 december

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag