Aankondiging regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen vervolgens goed van de grond te krijgen. Zeker in deze tijden van coronamaatregelen is het lastiger hier ruimte en tijd voor vrij te maken.

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te brengen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden.

Als vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en  LerarenOntwikkelFonds (LOF) kan een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs namens de school een plan indienen via de website van DUS-I. Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid en;
  • digitalisering.

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van DUS-I. Bij overintekening zal worden geloot. Begin maart heeft de aanvrager dan zekerheid of de school gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.