WVO 2020: beter bruikbaar, inhoud ongewijzigd

Met de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) wordt de huidige Wet op het voorgezet onderwijs (WVO) vervangen door een meer consistente, toegankelijke en voor de praktijk beter bruikbare wet. De vormgeving van de WVO is veranderd, maar de inhoud is in de WVO 2020 hetzelfde gebleven.

Aanleiding voor de wijziging

Onderhoud aan de vormgeving was nodig omdat de WVO niet langer toegankelijk, consistent en bruikbaar genoeg is. Dit is het gevolg van de vele wijzigingen sinds de wet ruim 50 jaar geleden tot stand kwam.

Veranderingen

Omdat een gebruiker van de wet meestal geïnteresseerd is in een specifiek onderwerp, zijn de bepalingen nu in een logische hoofdstukken-structuur gezet. De hoofdstukken zijn geordend naar onderwerp.

Als gevolg daarvan geldt een nieuwe nummering van de artikelen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe hoofdstuk 7 van de wet. Daarin zijn alle bepalingen over personeel in het onderwijs bij elkaar gebracht.

De artikelen en de toelichting daarop zijn kritisch bekeken en zoveel mogelijk verduidelijkt en vereenvoudigd. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met het huidige artikel 33 WVO over de vereisten voor benoeming van leraren. Dit artikel was erg lang en  onoverzichtelijk. In de WVO 2020 is de redactie van dit artikel herzien en is de inhoud overzichtelijk verdeeld over verschillende afzonderlijke artikelen.

Het niveau van regels

Er is daarnaast gekeken naar welke regels over het voortgezet onderwijs op welk niveau thuishoren: in de wet of in de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat een aantal hoofdprincipes over het eindexamen naar de wet zijn verplaatst. Eerder was dit in besluiten geregeld. Bepalingen van de WVO die meer een uitvoeringskarakter hebben, zijn juist verplaatst naar besluit-niveau.

Verder is de WVO BES opgenomen in de herziene WVO: de WVO 2020 geldt bij inwerkingtreding dus voor alle gebieden in Nederland. Er staat nu een apart hoofdstuk in de WVO 2020 dat – waar nodig – maatwerk regelt voor Caribisch Nederland.

Inwerkingtreding

Naar verwachting treedt de WVO 2020 op 1 augustus 2022 in werking, dus met ingang van schooljaar 2022-2023.

Tegelijk met de wet treden ook aanpassingen in werking op lagere niveaus van regelgeving, zoals het nieuwe Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Dit besluit volgt de opzet van de nieuwe wet. In het besluit zijn diverse onderwerpen samengebracht die voorheen waren opgenomen in aparte besluiten. Net als de WVO 2020 heeft ook dit besluit betrekking op Caribisch Nederland.

Op 29 september 2020 is de WVO 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is in het Staatsblad gepubliceerd. De toelichting op de WVO 2020 vindt u hier.