Verbeteraanpak passend onderwijs

In november zijn enkele belangrijke keuzes gemaakt over de toekomst van het passend onderwijs. Minister Slob heeft de beleidsreactie op de evaluatie van het passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook stuurde hij samen met staatssecretaris Blokhuis van VWS de onderwijs-zorg brief naar de Tweede Kamer. Beide brieven gaan over de aanpak voor leerlingen die extra aandacht, ondersteuning en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op 16 november debatteerde minister Slob met de Tweede Kamer over deze maatregelen.

Evaluatie

Op 4 november stuurde de  minister de beleidsreactie op de evaluatie van het passend onderwijs naar de Tweede Kamer. De evaluatie door het NRO maakt duidelijk dat organisatorisch stappen zijn gezet, maar dat het effect hiervan in de klas onvoldoende zichtbaar is. Op 10 november volgde de onderwijs-zorg brief. Beide brieven gaan over de aanpak voor leerlingen die extra aandacht, ondersteuning en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Verbeteraanpak

Minister Slob heeft daarom 25 verbetermaatregelen gepresenteerd om passend onderwijs en de relatie onderwijs-zorg te verbeteren. In deze aanpak staan de verschillende doelgroepen centraal: leerlingen en ouders, leraren en schoolleiders en schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. De maatregelen zorgen enerzijds voor meer helderheid over wat hoort bij passend onderwijs. Denk hierbij aan het hoorrecht voor leerlingen om mee te praten over hun eigen ondersteuning, een minimale basisnorm zodat duidelijk is wat elke school minimaal aan ondersteuning moet bieden en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Anderzijds wordt gekeken waar meer mogelijk kan worden gemaakt. Voorbeelden zijn het opzetten van proeftuinen voor onderwijszorgarrangementen, meer inspraak voor leraren en het verminderen van administratie. Daarnaast wordt in de aanpak beschreven wat de langetermijnambitie is voor inclusiever onderwijs.

De derde onderwijs- en zorgbrief

De derde onderwijs- en zorgbrief gaat over de voortgang van de landelijke maatregelen om zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. De maatregelen moeten het professionals gemakkelijker maken om passende combinaties van onderwijs en zorg te bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Het einddoel is een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen kinderen onderwijs en zorg krijgen die aansluiten op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat begint met een goede ondersteuningsstructuur op scholen, waarin jeugdgezondheidszorg, ambulante hulp, orthopedagogen en maatschappelijk werkers actief zijn. Daarmee wordt het ook mogelijk om in een vroeg stadium problemen te signaleren en snelle en gepaste ondersteuning of hulp te bieden. Dit kan kinderen, ouders, leraren en de maatschappij later veel problemen besparen.

Samen werken aan een sterker passend onderwijs

Het afgelopen jaar heeft OCW intensief met verschillende partijen uit het onderwijsveld gesproken over mogelijke verbeteringen van het passend onderwijs. Ook vanuit de Tweede Kamer is veel betrokkenheid bij dit thema. De Tweede Kamer debatteerde op 16 november met minister Slob over de maatregelen. De Kamer diende 16 moties in die voor een groot deel in lijn zijn met de verbeteraanpak. Het debat toonde daarmee aan dat er vanuit een gedeelde basis verder kan worden gewerkt aan een verbetering van passend onderwijs in de komende jaren. Hierbij werkt OCW de verbeteraanpak met partijen in het veld verder uit.