Nationaal Programma Onderwijs, subsidie doorstroomprogramma's en ander nieuws primair onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. De coronacrisis mag dit niet in de weg staan. Daarom heeft het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd. In totaal wordt er 8,5 miljard euro geïnvesteerd om vertraging in te halen en om leerlingen en studenten die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Nationaal Programma Onderwijs

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis, vaardigheden en motivatie.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Wetenschappelijke Curriculumcommissie: eerste tussenadviezen bijstelling van curriculum in po en vo

Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie haar eerste tussenadviezen aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Het eerste tussenadvies gaat over de bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu en het tweede tussenadvies gaat over de werkopdracht aan SLO voor het maken van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De commissie concludeert dat bijstelling van het curriculum noodzakelijk is en geeft richtinggevende aanbevelingen waarmee de curriculumvoorstellen en werkopdracht verbeterd kunnen worden.

Wetenschappelijke Curriculumcommissie: de eerste tussenadviezen over de bijstelling van het curriculum in het po en vo

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op hetzelfde schoolplein spelen. Dat is de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. Een aanvraag indienen voor het experiment voor schooljaar 2021-2022 kan tot 1 mei 2021.

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Benchmark besturen primair en voortgezet onderwijs openbaar

Per 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar. Met dit nieuwe online informatie-instrument hebben schoolbesturen de mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. De gegevens kunnen de gesprekken met de medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht een inhoudelijke impuls geven. Daarnaast kunnen andere geïnteresseerden de Benchmark PO&VO raadplegen om inzicht te krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten. Het betreft nu een eerste lancering van de benchmark, het gehele project en de doorontwikkeling loopt tot en met 2023.

Benchmark besturen primair en voortgezet onderwijs openbaar

Week van het geld online: 22 tot en met 26 maart

Van 22 tot en met 26 maart wordt voor de 10e keer de Week van het geld gevierd. Studio Week van het geld zendt dagelijks online content uit voor in de klas, zoals de feestelijke opening, een dagelijks journaal en de kinderpersconferentie met de minister van Financiën en Dylan Haegens. Wist u dat er ook gratis lesmateriaal is? Doe mee en bekijk het aanbod voor het basisonderwijs.

Week van het geld online: 22 tot en met 26 maart

Meld u nu aan! Webinar over de invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar over de invulling en de organisatie van de onderwijstijd primair onderwijs op woensdagmiddag 3 maart 2021 van 15.30 tot 17.00 uur.

Meld u nu aan! Webinar over de invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair onderwijs

De rapportagetool banenafspraak helpt school en sector

Met de banenafspraak wordt gestimuleerd dat reguliere werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aanstellen. Door het ministerie van SZW is twee jaar geleden de ‘quotumcalculator’ ontwikkeld. In samenwerking met de PO-Raad en VO-raad is deze aangepast en uitgebreid met de ‘rapportagetool banenafspraak’. Het doel van de tool is dat individuele werkgevers eenvoudig kunnen berekenen wat hun doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens hun voortgang inzichtelijk kunnen maken. Met het rapportagedeel kunnen zij op een consistente wijze rapporteren over de inspanningen en resultaten op de banenafspraak.

De rapportagetool banenafspraak helpt school en sector

Inzet tolk Nederlandse gebarentaal in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende leerlingen die met hulp van een tolk Nederlandse Gebarentaal in staat zijn om het onderwijs te volgen hebben recht op regulier onderwijs. Het is belangrijk dat de tolk Nederlandse Gebarentaal altijd toegang krijgt tot de school. Scholen die vragen hebben over hoe zij dit het beste kunnen aanpakken kunnen contact opnemen met Siméa, de vertegenwoordiger van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Inzet tolk Nederlandse gebarentaal in het regulier onderwijs

Onderzoek leerpotentie leerlingen groep 6

Binnenkort ontvangen basisscholen in heel Nederland een uitnodiging om dit voorjaar deel te nemen aan een onderzoek naar de leerpotentie van leerlingen in groep 6. Bij deze leerlingen wordt de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) afgenomen. Deze test geeft een indicatie van de onderwijsprestaties waartoe een leerling in staat zou moeten zijn. Dit onderzoek staat los van het Nationaal Programma dat deze week is gepresenteerd.

Onderzoek leerpotentie leerlingen groep 6

Themapagina Maatwerk op website Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad, de VO-raad en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs hebben in samenwerking met het ministerie van OCW de verschillende maatwerkmogelijkheden binnen passend onderwijs op een overzichtelijke en toegankelijke wijze gebundeld. Gezamenlijk presenteren zij deze nieuwe themapagina ‘maatwerk’ op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.  

Themapagina Maatwerk op website Steunpunt Passend Onderwijs

Present! Een online magazine over tegengaan van schoolverzuim

Het online magazine Present!, gelanceerd door onder meer het Steunpunt Passend Onderwijs, ondersteunt scholen bij het tegengaan van schoolverzuim. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Response to Intenvention model, waarmee een schoolbrede aanpak mogelijk is. Het magazine biedt een introductie op het model en bevat verschillende goede voorbeelden.

Present! Een online magazine over tegengaan van schoolverzuim

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het wetsvoorstel omtrent de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. U kunt binnenkort deelnemen aan de internetconsultatie over diverse besluiten die de verdere uitwerking van deze wet regelen. Daarnaast informeren we u hierbij over de boekhoudkundige implicatie van het wetsvoorstel.

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Overleg over leraren in de Tweede Kamer

In december 2020 hebben de ministers Van Engelshoven en Slob een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het lerarenbeleid en het lerarentekort. Op 25 januari heeft hierover in de Tweede Kamer een overleg met minister Slob plaatsgevonden. In het overleg is door de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het registreren van de actuele tekorten en de uitwerking van de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven.

Overleg over leraren in de Tweede Kamer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag