Onderzoek leerpotentie leerlingen groep 6

Binnenkort ontvangen basisscholen in heel Nederland een uitnodiging om dit voorjaar deel te nemen aan een onderzoek naar de leerpotentie van leerlingen in groep 6. Bij deze leerlingen wordt de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) afgenomen. Deze test geeft een indicatie van de onderwijsprestaties waartoe een leerling in staat zou moeten zijn. De school ontvangt de resultaten op groepsniveau. Dit onderzoek staat los van het Nationaal Programma dat deze week is gepresenteerd.

Het CBS gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de indicator onderwijsachterstanden te herijken. Deze indicator vormt de basis voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen over scholen en gemeenten. Het thema onderwijsachterstanden is actueler dan ooit en het is van groot belang dat de landelijk beschikbare middelen daarvoor  terecht komen bij de leerlingen die deze het hardst nodig hebben.

Onderzoekers van KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut voeren het onderzoek uit. Dat gebeurt  op verzoek van het ministerie van OCW, het CBS, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Mogelijk kunt u als school ook uw voordeel doen met de resultaten. Deze kunnen u bijvoorbeeld helpen om opgelopen vertragingen als gevolg van de afgelopen schoolsluitingen, beter te kunnen duiden. Kijk hier voor meer informatie.