Scholen dicht, eerste maandrapportage continuïteit onderwijs en ander nieuws primair onderwijs

Dit is de laatste nieuwsbrief primair onderwijs van een veelbewogen jaar, dat abrupt eindigt met opnieuw een sluiting van de schoolgebouwen en een overstap naar onderwijs op afstand. 2020 heeft een groot beroep gedaan op het onderwijs, en wij danken u voor uw inzet en flexibiliteit.

Op naar een welverdiende kerstvakantie, wij wensen u dan ook fijne feestdagen en een hoopvol 2021!

Scholen dicht, onderwijs op afstand

Sinds woensdag 16 december zijn de scholen in het basisonderwijs dicht. Deze situatie duurt voor nu tenminste t/m vrijdag 15 januari 2021. Leerlingen krijgen dan onderwijs op afstand. Specifieke groepen leerlingen blijven wel les op school krijgen, namelijk leerlingen in kwetsbare posities en leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep.

Meer informatie over de sluiting en de gevolgen voor scholen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld. Op Lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning om afstandsonderwijs vorm te geven. Hier vindt u ook een brede selectie van veel gestelde vragen over de schoolsluiting. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Scholen dicht, onderwijs op afstand

Maandrapportage continuïteit onderwijs tijdens corona

Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat kinderen onderwijs blijven krijgen. Door actief te monitoren kunnen scholen, sectororganisaties en het ministerie tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is.

Maandrapportage continuïteit onderwijs tijdens corona

Extra hulp binnen en buiten de klas

Het kabinet stelt €210 miljoen beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het primair onderwijs gaat het om een bedrag van €102 miljoen. Besturen met scholen in het primair onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

Extra hulp binnen en buiten de klas

Regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling

De subsidieregeling Schoolkracht is opengesteld. Hiermee kunnen zowel schoolleiders als leraren uit het primair en voortgezet onderwijs een eenmalige impuls van maximaal €30.000 aanvragen om van maart 2021 tot en met augustus 2022 een plan voor schoolontwikkeling verder te brengen en uit te voeren. Deze regeling is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF). U kunt tot en met 15 januari uw aanvraag indienen.

Regeling Schoolkracht open: een impuls voor schoolontwikkeling

Nieuwe Subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari

Op 1 januari 2021 start de aanvraagperiode van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.  
U kunt de subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2021.

Subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari 2021

Subsidie voor ventilatie januari 2021 beschikbaar

Op 4 januari 2021 opent het loket voor de subsidieregeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Voor deze regeling is in totaal €100 miljoen beschikbaar.

Subsidie voor ventilatie januari 2021 beschikbaar

Extra maatregel voor versneld afbouwen reserves samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden moeten voor 1 februari 2021 een gezamenlijk plan indienen om de reserves doelmatig te verminderen. Gebeurt dat niet of wordt het plan niet goedgekeurd, dan wordt het ondersteuningsbudget van alle samenwerkingsverbanden voor schooljaar 2021-2022 generiek gekort. Individuele samenwerkingsverbanden kunnen dit geld weer terug krijgen als zij onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs zitten óf als zij een eigen plan opstellen om de reserves af te bouwen. Dat plan moet worden afgestemd met de ondersteuningsplanraad en intern toezicht. 

Extra maatregel voor versneld afbouwen reserves samenwerkingsverbanden

Behoefteonderzoek leermiddelen: welke behoeftes hebben scholen bij de keuze van nieuwe leermiddelen?

Uit de Monitor hybride onderwijs blijkt dat 40% van de schoolleiders niet tevreden is over de keuze in online leermiddelen. Hoe zit dat bij u? Wat vindt u belangrijk bij het kiezen van een leermiddel? Laat het weten via het Behoefteonderzoek leermiddelen. De behoeftes van scholen op het gebied van leermiddelen veranderen. Het aanbod van uitgeverijen en distributeurs sluit echter niet altijd goed aan op de vraag van scholen en vernieuwen gaat langzaam. De PO-Raad wil hier verandering in brengen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om zicht te krijgen op de actuele behoeftes van scholen.

Behoefteonderzoek leermiddelen: welke behoeftes hebben scholen bij de keuze van nieuwe leermiddelen?

Monitor hybride onderwijs: zicht op inrichting en ervaringen onderwijs op afstand

Het merendeel van de scholen is het gelukt om afgelopen voorjaar in korte tijd om te schakelen naar onderwijs op afstand. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Monitor hybride onderwijs van de PO-Raad en Kennisnet. De verschillen in aanpak waren echter groot. Zo was een gestructureerd lesaanbod en contact met de leraar niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Ook de beschikbaarheid van een laptop met internetverbinding was een knelpunt, zowel voor een deel van de leraren als voor leerlingen.

Monitor hybride onderwijs geeft zicht op inrichting en ervaringen onderwijs op afstand

Nieuwe website: sterkmedezeggenschap.nl

Op de nieuwe website Sterkmedezeggenschap.nl vindt u alle informatie over medezeggenschap in het basis- en voortgezet onderwijs. De website biedt toegankelijke informatie over de spelregels bij medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen. Ook vindt u er inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.

Nieuwe website: sterkmedezeggenschap.nl

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Vorige week hebben minister Slob en minister Van Engelshoven de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de nieuwste ramingen en ontwikkelingen op gebied van het lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt. De ministers schrijven dat het aantal zij-instromers in het po en het studenten op de pabo toeneemt. De voorspelde tekorten in het po nemen hierdoor af. Ook in de grote steden waar de nood het hoogst is, is een daling van het personeelstekort in het po zichtbaar. Desondanks blijven tekorten groot en moet ook de komende jaren onverminderd hard worden gewerkt om de tekorten aan te pakken.

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

Wetsvoorstel burgerschap aangenomen in Tweede Kamer

In november is het Wetsvoorstel verduidelijking burgerschap door de Tweede Kamer aangenomen. De wet zal naar verwachting vanaf aankomend schooljaar in werking treden. Hiermee wordt duidelijker vastgelegd wat er van scholen wordt verwacht. Er is ondersteuning beschikbaar.

Wetsvoorstel burgerschap aangenomen in Tweede Kamer

Verbeteraanpak passend onderwijs met 25 maatregelen onderwijs en zorg

In november zijn enkele belangrijke keuzes gemaakt over de toekomst van het passend onderwijs. Minister Slob heeft de beleidsreactie op de evaluatie van het passend onderwijs en de onderwijs-zorgbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Beide brieven gaan over de aanpak voor leerlingen die extra aandacht, ondersteuning en zorg nodig hebben om zich (via onderwijs) optimaal te kunnen ontwikkelen. Op 16 november debatteerde minister Slob met de Tweede Kamer over deze maatregelen.

Verbeteraanpak passend onderwijs met 25 maatregelen onderwijs en zorg

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag