© RIVM

Actueel nieuws over het Primair Onderwijs

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid. De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit. Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in november 2019.

Curriculumvernieuwing

De afgelopen anderhalf jaar heeft een grote groep leraren, schoolleiders en scholen veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van voorstellen voor de actualisatie van het curriculum in het primair en het voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams hebben hun voorstellen op 10 oktober gepresenteerd. Deze voorstellen vormen het vertrekpunt om te komen tot verbeterde onderwijsdoelen. In november zal het kabinet reageren op de voorstellen. 

Curriculumvernieuwing

Aanpak lerarentekort

Veel scholen en schoolbesturen hebben te maken met de tekortenproblematiek en doen hun uiterste best om hun leerlingen goed onderwijs te blijven bieden. Daar is veel waardering voor. Op 9 oktober sprak de Tweede Kamer opnieuw met de ministers Van Engelshoven en Slob over de aanpak van de tekorten. Maatregelen die bijdragen aan de vermindering van de tekorten hebben effect, maar voor sommige maatregelen geldt ook dat tijd nodig is om er merkbaar voordeel van te ondervinden. 

Aanpak lerarentekort

Nieuwe website over aanpak lerarentekort

Sinds kort is er een nieuwe website www.aanpaklerarentekort.nl. Het is een gezamenlijk initiatief van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en VOION. Deze website biedt informatie voor schoolbesturen, scholen, lerarenopleidingen en andere relevante partijen die in de regio samenwerken aan de aanpak van het lerarentekort. U vindt bijvoorbeeld informatie over nieuwe ontwikkelingen, evenementen en interessante voorbeelden uit de praktijk.

Nieuwe website over aanpak lerarentekort

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Op dinsdag 12 november organiseren het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort. Die middag kunt u meer informatie krijgen over de regionale aanpak van het lerarentekort en inspiratie opdoen om ook in uw regio samen te werken om het lerarentekort terug te dringen. Plaats van handeling is het Muntgebouw in Utrecht, van 13.00-17.30 uur. Wilt u meedoen? Meld u dan aan via de site.

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Evaluatie eindtoets en schooladvisering

Eind juni stuurde minister Slob het eindrapport van de evaluatie van de Wet eindtoetsing po naar de Tweede Kamer. Scholen blijven de mogelijkheid houden om zelf een eindtoets te kiezen. Wel komt er een einde aan de Centrale Eindtoets die via het CvTE door de overheid wordt aangeboden. Scholen zullen dan alleen een keuze tussen eindtoetsen van private partijen kunnen maken. Op termijn wil de minister bovendien af van de harde knip tussen het primair en het voortgezet onderwijs. De gewijzigde regelgeving wordt waarschijnlijk pas met ingang van schooljaar 2022-2023 van kracht.

Evaluatie eindtoets

Eindtoetsen PO: verbeterstappen na incident

Afgelopen voorjaar heeft een incident plaatsgevonden, waardoor een groep leerlingen een onjuist toetsadvies uit hun eindtoets heeft ontvangen. In de zomer is nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit incident. De onderzoekers stellen vast dat sprake was van een kwetsbaar proces. Hun voorstel is de regierol van OCW te versterken. Minister Slob heeft de Tweede Kamer in september geïnformeerd over de vervolgstappen. Voortaan zal een stuurgroep eindtoetsing onder voorzitterschap van OCW het proces coördineren.

Eindtoetsen PO: verbeterstappen na incident

Conferentie Ruimte voor Regie op 13 november 2019

Scholen hebben veel ruimte bij de organisatie en de inrichting van hun onderwijs. Toch knelt het soms, als het gaat om de indeling van de onderwijstijd, de aanwezigheid van leerlingen en de inzet van onderwijspersoneel. Onder de noemer 'Ruimte voor Regie' wordt momenteel verkend welke ruimte er is, en ook of scholen meer ruimte nodig hebben bij de inrichting van de onderwijstijd. Wilt u hierover meedenken? Kom dan naar de conferentie op 13 november in Utrecht.

Conferentie Ruimte voor Regie op 13 november 2019

Herinnering: onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Is de bekostiging van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs doelmatig en toereikend? Naar deze vraag wordt op dit moment verkennend onderzoek gedaan. Graag roepen wij leraren, schoolleiders, (locatie)directeuren en schoolbestuurders op om de enquête in te vullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Uw medewerking aan dit onderzoek in opdracht van OCW is belangrijk. Aanleiding is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 bekendgemaakt.

Onderzoek vernieuwd onderwijstoezicht

Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen nemen de effecten van het vernieuwde toezicht van de inspectie onder de loep. Het is belangrijk dat bestuurders, schoolleiders en leraren meedoen aan dit onderzoek, dat dient als basis voor de evaluatie van het vernieuwde toezicht. Het is de bedoeling dat uw ervaringen aan bod komen. Uw medewerking wordt dus op bijzonder op prijs gesteld. Wilt u meedoen, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een berichtje aan effectstudie@fm.ru.nl.

Onderzoek vernieuwd onderwijstoezicht

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Op 1 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen. Er is tevens gestemd over achttien amendementen en twee moties. Het wetsvoorstel beoogt het scholenaanbod beter te laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden nieuwe initiatieven vooraf getoetst op daadwerkelijke belangstelling en de te verwachten kwaliteit. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. 

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Aankondiging Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF)

Bent u schoolleider in het primair onderwijs? Heeft u een interessant idee over het anders organiseren van het onderwijs op uw school, bijvoorbeeld om het lerarentekort beter te kunnen opvangen, maar komt het er in de dagelijkse praktijk niet van om dit daadwerkelijk te concretiseren? Dan kunt u zich binnenkort aanmelden voor een persoonsgebonden beurs van het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF), waarmee u uw idee kunt uitvoeren.

Aankondiging Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

Edualdo nu ook beschikbaar voor PO

Nieuwe inzichten, ervaringen, praktische tips en inspirerende voorbeelden uit de praktijk; leraren hebben elkaar veel te bieden. Maar hoe vind je makkelijk een relevant antwoord op je eigen onderwijsvraag? Op Edualdo.nl ligt er een wereld aan kennis en ervaringen open voor het primair onderwijs. Want via dit professionele online lerarennetwerk denken po- en vo-leraren uit het hele land met elkaar mee.

Edualdo nu ook beschikbaar voor PO

Subsidieregeling begaafde leerlingen

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden hebben in het voorjaar van 2019 een aanvraag gedaan voor de subsidie Begaafde leerlingen po en vo. Met deze subsidie kunnen samenwerkingsverbanden en scholen nog beter aan de slag met een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen. Een speciale commissie is nu bezig met de beoordeling van de aanvragen. Naar verwachting kunnen alle ingediende plannen in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidieregeling begaafde leerlingen

Internationalisering: subsidie via IPV-regeling

Wilt u beginnen met vroeg vreemdetalenonderwijs? Gaat uw school samen met een middelbare school werken aan een doorlopende leerlijn? Met de IPV-regeling kunt u subsidie aanvragen voor internationalisering van het curriculum. Basisscholen kunnen per jaar maximaal €5000 ontvangen. U kunt subsidie aanvragen voor drie onderdelen: taal, internationaliserende onderwijsconcepten of doorlopende leerlijn. Meer informatie over internationalisering in het PO en VO vindt u op de website van Nuffic.

Informatiebijeenkomst Erasmus+

Het Erasmus+ programma biedt mogelijkheden om buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training verleent subsidies voor job shadowing of een uitwisseling binnen en buiten Europa. Tijdens een informatiemiddag in Utrecht op 6 november kunt u zich oriënteren op het aanbod. Kijk voor meer informatie op de website van Erasmus+.

Minister in gesprek met Leraren van het jaar

Meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de Leraren van het jaar ontvangen op het ministerie van OCW. Zij gingen in gesprek met de ministers en met een aantal medewerkers. Ze vertelden over hun passie voor het onderwijs en hun ambities. De Leraren van het jaar voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs Anouk Huijs en Chantal Goedertier spraken met minister Slob onder meer ook over het imago van het onderwijs. Dit gesprek is nog te beluisteren via een 'Slobcast'.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag