Eindtoetsen PO: verbeterstappen na incident

Eindtoetsen PO: verbeterstappen na incident

Naar aanleiding van het incident met de toetsadviezen heeft ABD Topconsult afgelopen zomer nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het incident met de onjuiste toetsadviezen. Dit heeft geleid tot een gedegen rapport met aanbevelingen voor het vervolg. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 september 2019 schrijft minister Slob dat hij vrijwel alle aanbevelingen zal overnemen. Uitvoering daarvan start ook direct in het huidige schooljaar 2019-2020.

Besluiten over de normeringen van de eindtoetsen worden voortaan genomen door een stuurgroep onder voorzitterschap van OCW. Dit geldt zowel voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toeten en Examens (CvTE) als voor de eindtoetsen van de private aanbieders (de IEP, Route 8, de Dia-eindtoets en de AMN-Eindtoets). Verder zullen de berekeningen die nodig zijn om de normeringen van de eindtoetsen voldoende vergelijkbaar te maken, vanaf nu door twee partijen onafhankelijk van elkaar worden gemaakt. Enerzijds door de Expertgroep Toetsen PO en anderzijds door stichting Cito. Bij stichting Cito zullen deze werkzaamheden door andere medewerkers worden gedaan dan de medewerkers die een rol hebben in de normering van de Centrale Eindtoets. 

Daarnaast zal ook tijdens de afname op basis van een deel van de uitkomsten, opnieuw worden gecontroleerd of de normeringen van de eindtoetsen kloppen, en ook onderling consistent zijn. Deze laatste extra check tijdens de afname betekent wel dat u de rapportage van de eindtoetsresultaten mogelijk wat later zult ontvangen dan u gewend was.